FIHO
Stegne 21c
1000 Ljubljana

Tel.: +386(01) 500 77 00
E-mail: info@fiho.si
Poslovni čas:
ponedeljek-petek: 7.00-15.00

 domov 


 

Izjava za medije

SPOROČILO ZA MEDIJE

Fundacija FIHO: Nova merila za razdeljevanje sredstev invalidskim in humanitarnim organizacijam so v pripravi

(Ljubljana, 26. maj 2010) Glede na včerajšnje poročanje elektronskih in današnje tiskanih medijev vodstvo fundacije FIHO (v izogib nejasnostim glede pristojnosti in zaradi trditev o netransparentnem razdeljevanju sredstev) podaja naslednjo izjavo.

Fundacija FIHO je bila ustanovljena z namenom financiranja oziroma sofinanciranja:
a. izvajanja posebnih socialnih programov in storitev invalidskih organizacij oziroma programov humanitarnih organizacij za reševanje socialnih stisk in težav ali reševanja socialnih potreb posameznikov,
b. delovanja invalidskih in humanitarnih organizacij,
c. naložb v osnovna sredstva invalidskih in humanitarnih organizacij ter njihovo vzdrževanje.

Sredstva, s katerimi uresničuje svoje poslanstvo, dobi s plačili koncesijskih dajatev za trajno prirejanje klasičnih iger na srečo, s plačili koncesijskih dajatev za prirejanje posebnih iger na srečo in s plačili dajatev za občasno prirejanje klasičnih iger na srečo.

Najvišji organ je Svet fundacije, ki ima 30 članov (od teh sta dva vladna predstavnika), ki jih na predlog posameznih invalidskih in humanitarnih organizacij imenuje Državni zbor, direktorja fundacije pa imenuje Vlada Republike Slovenije. Podlaga za delitev sredstev fundacije je pozitivna zakonodaja, ki so sprejmejo poslanci Državnega zbira RS. Na podlagi zakonodaje Svet fundacije sprejme interne akte in pravilnike o merilih in pogojih za razporeditev sredstev FIHO ter navodila za uporabo meril in kriterijev. Direktor fundacije pa uresničuje sklepe Sveta fundacije ter skrbi za zakonitost delovanja in poslovanja fundacije. Tako bo v letu 2010 fundacija sofinancirala 24 invalidskih in 63 humanitarnih organizacij v višini 22,5 milijona evrov.

Direktor FIHO nima niti pristojnosti, niti pooblastil, da bi kakorkoli samovoljno zaobšel pozitivno zakonodajo in predpise ali da bi spreminjal sklepe legitimno izvoljenih članov Sveta fundacije in posameznih komisij Sveta fundacije. Ima pa dolžnost, da opozarja na določene anomalije in predlaga Svetu fundacije, da te anomalije odpravi. To je sedanji direktor fundacije mag. Janez Jug (Vlada RS je podala soglasje k imenovanju za direktorja), tudi storil in pričel uresničevati pobudo, da se objektivizira merila in kriterije za razporeditev sredstev. Da je bila njegova pobuda pravilna, je pokazal tudi pregled Računskega sodišča Republike Slovenije, ki je prav tako opozorilo, da je potrebno te kriterije in merila nadgraditi. Glede na to, da je bila metodologija za ocenjevanje programov invalidskih in humanitarnih organizacij že v izdelavi v času revizijskega postopka, je Računsko sodišče v odzivnem poročilu glede popravljalnih ukrepov fundaciji izdalo pozitivno mnenje.
Mag.Janez Jug, direktor FIHO: >Ena od nalog, ki sem si jih zastavil po imenovanju za direktorja fundacije, je bila dograditev kriterijev in meril za razdelitev sredstev, kar bi pomenilo bolj objektivno razdelitev sredstev ter bolj transparentno delovanje fundacije. Računam, da bo fundacija te kriterije in merila, ki bodo zagotavljali objektivnejše in bolj transparentno razdeljevanje sredstev, lahko čim preje pričela uporabljati. Da je to prava pot, je v odzivnem poročilu ugotovilo tudi Računsko sodišče.
Se pa ograjujem od dejanj in funkcij posameznikov, za katere je protikorupcijska komisija ugotovila, da so v konfliktu interesov. Za to nimam ne pooblastil, ne pristojnosti, ker gre za legitimno izvoljene in imenovane predstavnike posameznih invalidskih ali humanitarnih organizacij. Za presojanje teh zadev so pristojne druge institucije, ne pa direktor fundacije. Se pa upravičeno bojim, da bodo sedanje nejasnosti in dobesedna zmeda škodile invalidskim in humanitarnim organizacijam, saj se na eni strani pojavljajo težnje posameznikov po privatizaciji Loterije Slovenije, po drugi strani pa ideje, da gredo sredstva, ki jih sedaj dobi fundacija, v integralni proračun. V obeh primerih bi bila sredstva za humanitarne in invalidske organizacije - v vsaj takem obsegu, kot do zdaj - izgubljena.
<


mag. Janez Jug, direktor FIHO

 

©FIHO - Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v republiki Sloveniji