FIHO
Stegne 21c
1000 Ljubljana

Tel.: +386(01) 500 77 00
E-mail: info@fiho.si
Poslovni čas:
ponedeljek-petek: 7.00-15.00

 domov 


 

Arhiv novic 2008-2015

15.12.2015

Svet FIHO na 21. redni seji o razporeditvi sredstev za leto 2016


Danes je potekalala 21. redna seja Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS (FIHO).

Svet FIHO se je najprej seznanil s poročilom Nadzornega odbora fundacije o ugovorih invalidskih in humanitarnih organizacij na zapisnik o odpiranju vlog ter nadalje obravnaval in sprejel sklep o razporeditvi sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam za leto 2016.

Tudi letos so invalidske (29 vlog) in humanitarne (88 vlog) organizacije zaprosile za občutno več, kot je načrtovanih razpoložljivih sredstev zanje v letu 2016 (invalidske organizacije za 62% več od razpoložljivih sredstev, humanitarne organizacije pa za 141% več od razpoložljivih sredstev).

Merila in kriterije za sofinanciranje je izpolnjevalo 27 invalidskih in 79 humanitarnih organizacij. Invalidske organizacije bodo tako, v primeru realizacije načrtovanih prilivov koncesnin na podlagi Zakona o igrah na srečo od koncesijskih zavezancev, ki izvajajo igre na srečo, v prihodnjem letu prejele sredstva v skupni višini 11.797.285,00 EUR, humanitarne organizacije pa bodo prejele 6.352.384,50 EUR sredstev. Invalidske in humanitarne organizacije bodo prejele individualne sklepe o dodeljenih sredstvih za leto 2016 predvidoma do 23. 12. 2015. Prav tako so se svetniki seznanili z oceno porabe sredstev za delovanje organov in strokovne službe FIHO do konca leta 2015 in sprejeli finančni načrt za delovanje organov in strokovne službe FIHO za leto 2016 v skupni višini 529.300 EUR.

Svet FIHO je prav tako obravnaval poročilo o zaključenih nadzorih po programu nadzorov v letu 2015. Na podlagi opravljenega nadzora je Svet soglasno sprejel sklep, da mora ena invalidska organizacija vrniti sredstva v višini 10.993,84 EUR in pripraviti nov elaborat o socialno ekonomski upravičenosti investicije, ki bo podlaga za vsebinsko in finančno revizijo smotrnosti in racionalnosti investicije v prostore od leta 2006 do 2015.

Svetniki so potrdili še dodatne predloge komisij za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev humanitarnim in invalidskim organizacijam.

Ob koncu seje so svetniki obravnavali možnosti nadaljnjega razvoja spletnega programa FIHO ťRazpisiŤ, ki invalidskim in humanitarnim organizacijam omogoča elektronsko oddajanje vlog, poročila in drugih dokumentov ter imenovali delovno skupino za izvedbo revizije o možni nadgradnji tega programa.

Naslednja redna seja sveta FIHO bo potekala predvidoma februarja 2016.

15.9.2015

Svet FIHO na 19. redni seji obravnaval predlog Finančnega načrta fundacije za leto 2016


Na seji so se Svetniki seznanili s Poročilom o porabi prenešenih sredstev invalidskih in humanitarnih organizacij v letu 2015 in ga soglasno sprejeli.

Nadalje so se seznanili in soglasno sprejeli Poročilo FIHO o izvedenih nadzorih v invalidskih in humanitarnih organizacijah v letu 2015 za leto 2014, ki je zajemal 10 invalidskih in 24 humanitarnih organizacij. Skladno s Pravilnikom so nadzorne skupine izrekle nadzorne ocene na podlagi opravljenih nadzorov o stanju in podatkih o porabi sredstev FIHO, o ustreznosti in pravilnosti dela izvajalcev programov in storitev ter kakovosti in obsegu opravljenega dela. Po potrditvi Poročila o nadzorih je bil sprejet sklep, da se vsem invalidskim in humanitarnim organizacijam ponovno pošlje Navodilo o prenosih in spremembi namembnosti sredstev FIHO.

Na seji so se Svetniki seznanili z oceno realizacije Finančnega načrta fundacije za leto 2015 in se na podlagi napovedi Loterije Slovenije d.d. ter razpoložljivih likvidnostnih sredstev fundacije, odločili za dofinanciranje programov, delovanja in naložb invalidskih in humanitarnih organizacij v skupni višini 1.455.000,00 EUR.

Svet fundacije je na seji obravnaval predlog Finančnega načrta fundacije za leto 2016. Člani sveta so na podlagi evidentiranih prihodkov Loterije Slovenije d.d., Športne loterije d.d. in drugih prirediteljev posebnih iger na srečo odločili, da finančni načrt FIHO za leto 2016 znaša 18.900.000,00 EUR. Svetniki so potrdili besedilo razpisa za sofinanciranje invalidskih in humanitarnih organizacij, ki bo objavljen dne 18.9.2015 v Uradnem listu RS in spletni strani www.fiho.si.

Svetniki so se seznanili z informacijami o predlogu Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije, s poročilom o delu Komisije za pripravo aktov pri pripravi predloga sprememb Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO ter predlogi komisij za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskim in humanitarnim organizacijam.
Naslednja seja bo predvidoma potekala v oktobru 2015

8.9.2015

FIHO v prihodnjem tednu načrtuje objavo razpisa za sofinanciranje invalidskih in humanitarnih organizacij.


Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji pripravlja razpis za sofinanciranje invalidskih in humanitarnih organizacij v letu 2016. Po potrditvi na seji Sveta FIHO bo besedilo razpisa objavljeno na spletni strani fundacije in v Uradnem listu RS, predvidoma v petek, 18. 9. 2015.

Hkrati FIHO tudi letos organizira informativne dneve, kamor vljudno vabi vse invalidske in humanitarne organizacije, ki se nameravajo prijaviti na razpis. V primeru objave razpisa dne 18.9.2015, bodo izobraževanja potekala v torek, 22. 9.in v sredo, 23. 9., pri čemer bodo informativna izobraževanja ločena za invalidske in humanitarne organizacije. Oba dneva bodo srečanja potekala v dvorani Povodni mož na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani (Dunajska cesta 18).

22.5.2015

Svet FIHO na 18. redni seji med drugim pooblastil člana Sveta za zastopanje Fundacije na XIX. skupščini Loterije Slovenije d. d.


Danes je potekala 18. redna seja Sveta FIHO.

Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij je 40-odstotni lastnik Loterije Slovenija d. d., zato je Svet FIHO na seji odločal, kdo bo zastopal stališča FIHO na XIX. Skupščini Loterije Slovenije d. d. Za zastopanje FIHO na skupščini so svetniki pooblastili Iva Jakovljeviča, člana sveta FIHO in namestnika predsednika sveta FIHO.

Svet se je seznanil in tudi razpravljal o predlogih sprememb in dopolnitev Pravil FIHO. Svetniki so sprejeli sklep, ki nalaga Komisiji za akte FIHO, da pri pripravi končnega predloga sprememb in dopolnitev Pravil FIHO upošteva razpravo na 18 . seji. Prav tako lahko svetniki do 31. 5. podajo dodatne pripombe na dopolnitve in spremembe Pravil FIHO.

Svet FIHO je obravnaval in sprejel še predloge Komisij za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskim in humanitarnim organizacijam.

Naslednja redna seja sveta FIHO bo predvidoma potekala v mesecu septembru.

7.4.2015

Svet FIHO na 17. redni seji med drugim imenoval kandidata za člana nadzornega sveta Loterije Slovenije d. d.


Danes je potekala 17. redna seja Sveta FIHO.

Nadzornemu svetu Loterije Slovenije d. d. se 31. maja 2015 izteče mandat, zato je bil Svet FIHO pozvan, da predlaga kandidate za članstvo v nadzornem svetu v novem mandatu. Svetniki so do 7. aprila opravili kandidacijski postopek in na včerajšnji seji Sveta FIHO za predstavnika FIHO v nadzornem svetu Loterije Slovenije d. d. imenovali dva kandidata – Borisa Šuštaršiča in Gregorja Kobala.

Svetniki so obravnavali in sprejeli dopolnitve Pravilnika o organiziranju in izvajanju nadzora v invalidskih in humanitarnih organizacijah. Da bodo nadzori potekali še bolj kakovostno, bodo po novem v nadzornih skupinah lahko tudi štirje člani (prej trije) in sicer en član Sveta FIHO, en član strokovne službe FIHO, strokovnjak s področja socialnega ali invalidskega varstva in strokovnjak s področja računovodstva oziroma financ.

Svet FIHO je obravnaval še dopolnitve in spremembe Pravil FIHO ter odločil, da lahko svetniki do 13. aprila na Komisijo za akte podajo pripombe, obravnavo pa nadaljujejo na prihodnji seji.

Svetniki so obravnavali tudi Poročilo o realizaciji finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih organizacij za leto 2014 ter Poročilo o delu in finančnem poslovanju za leto 2014, ki bo v najkrajšem možnem času poslano v Državni zbor Republike Slovenije.

Svet FIHO je obravnaval in sprejel še predloge Komisij za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskim in humanitarnim organizacijam.

Naslednja redna seja sveta FIHO bo predvidoma potekala v mesecu septembru.

19.2.2015

Svet FIHO obravnaval zaključni račun in finančni načrt


Danes je potekala 16. redna seja Sveta FIHO.

Svetniki so na seji obravnavali zaključni račun za leto 2014, in sicer računovodsko poročilo za leto 2014 ter poročilo Nadzornega odbora. Svet FIHO je potrdil, da so prihodki v letu 2014 znašali 17.889.269 €, odhodki pa 19.320.554 €, kar pomeni, da so bili odhodki višji od prihodkov za znesek v višini 1.431.285 €. Razlog za to so nižji prilivi iz naslova koncesnin od iger na srečo, saj je zaradi celoletne veljave davka po Zakonu o davku na srečke znižala osnova za obračun koncesijskih dajatev.

Direktor FIHO Štefan Kušar predstavil finančni načrt porabe strokovne službe in organov FIHO z leto 2015, ki so ga člani Sveta FIHO z manjšimi popravki sprejeli soglasno. Svet FIHO se je nadalje seznanil z informacijo o delu Nadzornega odbora FIHO glede enajstih pritožb invalidskih in humanitarnih organizacij na sklep o razporeditvi sredstev FIHO za 2015. Obravnaval in sprejel je tudi program rednih nadzorov namenske porabe sredstev FIHO v letu 2015 za leto 2014 in sicer v 9 invalidskih in 24 humanitarnih organizacijah. Svet se je med drugim seznanil tudi z vsebino in obsegom delovanja spletne aplikacije »Razpisi FIHO«.

Naslednja redna seja sveta FIHO bo predvidoma potekala v mesecu aprilu.

23.1.2015

Poročanje o porabi sredstev FIHO za 2014


Organizacije prejemnice sredstev FIHO so dolžne poročati o porabi sredstev. Za sredstva prejeta v letu 2014 bo poročanje potekalo do 28.2.2015.
Z dnem 26.1.2015 so v spletni aplikaciji FIHO odprta in pripravljena za urejanje 'Poročila o porabi sredstev FIHO za 2104'. Več v poglavju 'Poročanje o porabi sredstev' 

11.12.2014

Svet FIHO na 15. redni seji o razporeditvi sredstev za 2015


Danes je potekala 15. redna seja Sveta FIHO.
Svetniki so se seznanili s poročilom Nadzornega odbora fundacije o ugovorih humanitarnih organizacij na zapisnik o odpiranju vlog in sprejeli predlog Sklepa o razporeditvi sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam za leto 2015. Tudi letos so invalidske in humanitarne organizacije zaprosile za občutno več, kot je načrtovanih razpoložljivih sredstev zanje v letu 2015 (invalidske organizacije za 47% več od razpoložljivih sredstev, humanitarne organizacije pa za 62% več). Invalidske organizacije bodo v prihodnjem letu prejele sredstva v skupni višini 11.538.150,00 EUR, humanitarne organizacije pa bodo prejele 6.212.850,00 EUR sredstev. Invalidske in humanitarne organizacije bodo prejele individualne sklepe o dodeljenih sredstvih za leto 2015 predvidoma do 19. 12. 2014.

Svet je sprejel sklep, da Državnemu zboru RS posreduje gradivo za dopolnitev letnega poročila o poslovanju FIHO za leto 2013. Svet FIHO je tudi sprejel sklep o 25-odstotnem znižanju sejnin članov Sveta FIHO in komisij FIHO na podlagi sklepov komisije za akte.

Svet FIHO se je seznanil s porabo sredstev za delovanje FIHO v letu 2014 do 31. 10. 2014, v nadaljevanju pa potrdil finančni načrt porabe sredstev za delovanje FIHO v letu 2015 v skupni višini 520.000 EUR.

Svet FIHO je imenoval Štefana Kušarja za predstavnika FIHO v 7-članski delovni skupini za pripravo sprememb in dopolnitev trenutnega Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije oziroma sprejem novega zakona na predlog Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki bi uredil delovanje Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij ter Fundacije za financiranje športnih organizacij. Svet FIHO se je med drugim seznanil z aktivnostmi pri predvideni novelaciji Zakona o humanitarnih organizacijah.

Naslednja redna seja sveta FIHO bo predvidoma potekala februarja. Celoten sklep o razporeditvi je na voljo tukaj.....

30.9.2014

Svet FIHO na 14. redni seji o dofinanciranju programov


Danes je potekala 14. redna seja Sveta FIHO.
Svetniki so na seji obravnavali in soglasno potrdili sklep o dodatnem sofinanciranju programov, delovanja in naložb invalidskih in humanitarnih organizacij v letu 2014.
Svetniki so obravnavali tudi poročilo o izrednih nadzorih invalidskih in humanitarnih organizacij. Seznanili so se z ugotovitvami o neupoštevanju Navodil o prenosih in spremembah namembnosti sredstev FIHO. Svet FIHO je zato soglasno sprejel sklep, da se eni organizaciji zmanjša pogodbeno določen obseg sredstev FIHO v letu 2014, druga pa mora že nakazana sredstva vrniti fundaciji. Gre za skupno 51.661,45 EUR.
Svet FIHO je obravnaval in sprejel tudi predloge Komisij za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskim in humanitarnim organizacijam.

Naslednja seja bo predvidoma potekala v začetku decembra 2014.

19.9.2014

Objavljen je Javni rapis FIHO


Na današnji datum je v Uradnem listu objavljen JAVNI RAZPIS ZA RAZPOREDITEV SREDSTEV FUNDACIJE V LETU 2015. Več o razpisu najdete v poglavju Javni razpis v levem menuju.

Izobraževanje za organizacije bo potekalo v Kongresnem centru MONS, Pot za Brdom 4, Ljubljana (www.hotel.mons.si) od 10.00 do 13.00 ure po sledečem urniku:
PONEDELJEK 22.9. 2014 za humanitarne organizacije
TOREK, 23.9.2014 za invalidske organizacije

11.9.2014

Svet FIHO sprejel finančni načrt in obravnaval razpis za razporeditev sredstev v letu 2015


Svetniki so na 13. redni seji obravnavali predlog finančnega načrta fundacije za leto 2015. Pri tej točki se je razpravi pridružil predsednik nadzornega sveta Loterije Slovenije g. Boris Šuštaršič, ki je svetnike seznanil s podatki iz letnega poročila in podal oceno za realizacijo ter koncesijske dajatve. Glede na predstavljena dejstva so svetniki sprejeli finančni načrt FIHO za leto 2015 v skupni višini 18.300.000 EUR, pri čemer je za sofinanciranje invalidskih organizacij predvidenih 11.538.150,00 EUR, za sofinanciranje humanitarnih organizacij pa 6.212.850,00 EUR sredstev.

Svetniki so nadalje obravnavali in sprejeli predlog besedila Javnega razpisa za razporeditev sredstev fundacije v letu 2015, ki bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije 19. septembra 2014. Invalidske in humanitarne organizacije se bodo na razpis lahko prijavile v roku 30 dni. V zvezi z javnim razpisom bo FIHO izvedel tudi informativni delavnici za organizacije, ki bi se želele prijaviti na razpis. Potekali bosta 22. septembra za humanitarne organizacije in 23. septembra za invalidske organizacije. Podrobnosti o delavnicah bodo objavljene na spletni strani fundacije.

Svetniki so obravnavali oceno realizacije finančnega načrta za leto 2014 in na podlagi trenutno razpoložljivih sredstev odobrili dodatna sredstva za sofinanciranje invalidskih in humanitarnih organizacij v višini 2 milijona EUR. Ta sredstva so namenjena organizacijam, ki so bila sprejeta v sofinanciranje v letu 2014.

Svet FIHO je obravnaval in sprejel tudi predloge Komisij za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskim in humanitarnim organizacijam, ter dopolnitev kataloga uporabnikov invalidskih organizacij, ki je sestavni del Navodil za uporabo meril pri ocenjevanju finančno ovrednotenih letnih delovnih programov.

Naslednja seja bo predvidoma potekala 30. septembra 2014.

12.6.2014

Svet FIHO na 12. redni seji o sklepih za 18. sejo Skupščine Loterije Slovenije d.d.


Svetniki so za predstavnika fundacije na 18. seji Skupščine Loterije Slovenije d. d. potrdili namestnika predsednika sveta FIHO Ivana Jakovljeviča in pozdravili razporeditev dobička Loterije Slovenije med delničarje, saj bodo sredstva, namenjena za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij višja, kot so bila predvidena v finančnem načrtu FIHO za leto 2014. Svetniki so se seznanili s predlaganimi sklepi za skupščino Loterije Slovenije in jih soglasno potrdili. Z ozirom na obravnavo gradiva Skupščine Loterije Slovenije, se je razpravi pridružil predsednik nadzornega sveta Loterije Slovenije g. Boris Šuštaršič, ki je svetnike seznanil z podatki iz letnega poročila te družbe ter negativnim vplivom Zakona o davku od srečk na višino koncesijskih dajatev.

Svetniki so se nadalje seznanili s postopki sprejemanja Zakona o igrah na srečo in Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije ter soglasno sprejeli sklep, da fundacija na Vlado Republike Slovenije naslovi pobudo za razveljavitev Zakona o davku od srečk ter spremembo in dopolnitev Zakona o davku na dobitke od iger na srečo.

Svetniki so med drugim obravnavali in potrdili Poročilo o realizaciji finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih organizacij sredstev FIHO za leto 2013, Poročilo o izvedenih nadzorih o namenski porabi sredstev v invalidskih in humanitarnih organizacij v letu 2013, Poročilo o delu in finančnem poslovanju FIHO za leto 2013 in Poročilo o uporabi sredstev za delovanje FIHO v obdobju od januarja do maja 2014.

Naslednja seja Sveta FIHO bo predvidoma v začetku septembra.

27.2.2014

11. seja sveta FIHO


Svetniki so se v okviru obravnave zaključnega računa za leto 2013 seznanili z informacijo Loterije Slovenije d. d. o preplačilu koncesijskih dajatev za leto 2013 v višini 392.000 evrov.
Svet FIHO se je nadalje seznanil z informacijo o delu Nadzornega odbora FIHO glede dvanajstih pritožb invalidskih in humanitarnih organizacij na sklep o razporeditvi sredstev FIHO za 2014. Obravnaval in sprejel je tudi program rednih nadzorov in sicer 6 v invalidskih in 17 v humanitarnih organizacijah v letu 2014 za 2013.
Svetniki so se seznanili tudi z informacijo, da je direktor FIHO Štefan Kušar pred Odborom za delo, družino, socialne zadeve in invalide v Državnem zboru RS obrazložil presežne indekse pri porabi sredstev FIHO v letu 2012.
Svetniki so se seznanili in potrdili 5 od 6 predlogov komisij za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskim in humanitarnim organizacijam.
V zaključku seje so se svetniki odločili, da Državnemu zboru RS predlagajo razrešitev ene od članic Sveta FIHO.
Naslednja redna seja sveta FIHO bo predvidoma potekala meseca maja. Več.....

30.1.2014

Poročanje za leto 2013


Skladno z akti fundacije FIHO morajo organizacije, ki so pridobile sredstva za delovanje v letu 2013 pripraviti poročilo o njihovi porabi. Rok za izdelavo poročila je 28.2.2014.
Organizacije bodo poročale preko spletnega programa "FIHO Razpisi", ki bo hkrati tudi edini možen način poročanja. Spletna aplikacija ponuja organizacijam veliko vnaprej vpisanih podatkov o razporejenih sredstvih FIHO za leto 2013. Odgovorne osebe se bodo v spletni program prijavile s svojimi podatki. Poročilo bo na voljo v petek 31.1.2014 in ga bo potrebno zaključiti do 28.2.2014.
Kot za leto 2012 bo tudi za leto 2013 poročanje razdeljeno v dva obrazca. Prvi je standardno poročilo o porabi sredstev, razporejenih na podlagi sklepa in aneksa k osnovni pogodbi o so/financiranju v letu 2013. V drugem obrazcu bo omogočeno poročanje o porabi morebitno dodeljenih rezervnih sredstvih.

Zaključeno poročilo je potrebno izpisati in podpisano s strani odgovorne osebe ter ožigosano poslati na naslov FIHO – zadnji rok za oddajo na pošto je 28.2.2014

 V pomoč pri pripravi poročil bo na spletni strani objavljeno podrobno navodilo za izpolnjevanje, prav tako bodo na znanih številkah FIHO dosegljivi strokovni sodelavci, ki bodo, tako kot doslej, na voljo za dodatna pojasnila.
Naslednja redna seja sveta FIHO bo predvidoma konec februarja. Več.....

20.12.2013

Svet FIHO na 10. redni seji o financiranju invalidskih in humanitarnih organizacij v letu 2014


19.12.2013 je potekala 10. redna seja Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO).

Svetniki so se seznanili s poročilom Nadzornega odbora fundacije o ugovorih humanitarnih organizacij na zapisnik o odpiranju vlog in sprejeli predlog Sklepa o razporeditvi sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam za leto 2014. Tako invalidske kot humanitarne organizacije so zaprosile za občutno več, kot je načrtovanih razpoložljivih sredstev zanje v letu 2014. Načrtovanih prilivi koncesijskih zavezancev bodo namreč nižji zaradi poslabšanja situacije na trgu iger na srečo. Glavni razlogi za to so predvsem novi davek na loterijske srečke, zvišanje stopnje davka na dodano vrednost in splošno zmanjšanje kupne moči prebivalstva. Tako bodo invalidske organizacije v prihodnjem letu prejele sredstva v skupni višini 10.299.217,50 EUR, humanitarne organizacije pa bodo prejele 5.545.732,50 EUR sredstev. Razporeditev sredstev za 2014

Svet FIHO je potrdil finančni načrt porabe sredstev za delovanje FIHO v letu 2014 v skupni višini 495.000 EUR, ki ga bo strokovna služba na zahtevo svetnikov vsebinsko dopolnila. Svetniki so se seznanili tudi z informacijo o porabi sredstev v obdobju od 1. januarja 2013 do 12. decembra 2013 v skupnem znesku 500.139,24 evra. Odločili so, da bo FIHO realiziral izplačila vseh obveznosti, nastalih v letu 2013.

Na predlog Komisije za pripravo aktov FIHO je Svet FIHO sprejel Navodilo o prenosih in spremembah namembnosti sredstev, ki bo v uporabo stopila 1. januarja 2014. Navodilo invalidskim in humanitarnim organizacijam, ki so financirane iz sredstev FIHO, ureja morebitni prenos sredstev iz tekočega v naslednje leto in spremembo namembnosti odobrenih sredstev za izvajanje programov in storitev, delovanja in naložb po osnovnem sklepu.

Svet FIHO je obravnaval in sprejel tudi predloge Komisij za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam.

Naslednja redna seja sveta FIHO bo predvidoma konec februarja.

19.11.2013

V Svet FIHO imenovani dve novi članici


Ljubljana. 9. redna seja Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO).
V prvem delu seje se je Svet FIHO seznanil z obvestilom Mandatno-volilne komisije Državnega zbora Republike Slovenije o sprejetem sklepu na redni seji Državnega zbora o imenovanju dveh novih članic Sveta FIHO. To sta postali Petra Zajc in Aleksandra Rijavec Škerl. Obe novi članici sta na podlagi izvedenih tajnih volitev članov Sveta FIHO postali tudi članici Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam.

Zaradi rebalansa finančnega načrta FIHO za leto 2013 so se zmanjšali tudi možni odhodki za delovanje fundacije. Svet se je zato seznanil s stroški poslovanja FIHO od januarja do konca oktobra in z oceno stroškov do konca leta 2013.

V nadaljevanju se je Svet FIHO na pobudo predstavnikov Vlade RS v Svetu FIHO posvetil večkratni javni zahtevi YHD – Društva za teorijo in kulturo hendikepa o vrednotenju programov osebne asistence, ki so (so)financirani iz sredstev FIHO. Tako se je seznanil s predstavitvami Dragice Bac, generalne direktorice direktorata za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, mag. Barbare Kobal Tomc, direktorice Inštituta RS za socialno varstvo o Analizi programov osebne asistence, Mirjam Kanalec, podpredsednice Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskim organizacijam, in predstavitvami izvedbe programov osebne asistence v YHD – Društvu za teorijo in kulturo hendikepa, Društvu distrofikov Slovenije, Društvu študentov invalidov Slovenije, Zvezi paraplegikov Slovenije, Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije, Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije, Združenju multiple skleroze Slovenije in Društvu VITA za pomoč po nezgodni poškodbi glave.

V razpravi so se svetniki seznanili z vsebinskimi in stroškovnimi vidiki programov osebne asistence.

Svetniki so še obravnavali predloge obeh komisij za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO.

Naslednja redna seja sveta FIHO bo predvidoma potekala decembra.

13.11.2013

Pričelo se je ocenjevanje vlog za sredstva FIHO v letu 2014


Ljubljana. Fundacija je v roku, do vključno 11.11.2013, prejela 112 vlog invalidskih in humanitarnih organizacij na podlagi javnega razpisa za razporeditev sredstev FIHO v letu 2014. Iz označenih in zaprtih ovojnic je bilo razvidno, da so 27 vlog vložile invalidske organizacije, kar 85 vlog pa humanitarne organizacije.

Komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam sta v sredo dne 13.11.2013 ob 9,00 uri pričeli z odpiranjem in pregledovanjem vlog v skladu z določili javnega razpisa in pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO.

11.11.2013

OBVESTILO - Nasilje v družini, informacije o postopku na policiji


Uprava kriminalistične policije Generalne policijske uprave je na uradni spletni strani policije objavila celovit pregled informacij o postopkih policije na področju nasilja v družini. Informacije so objavljene v želji približati vsem ljudem celovitost dela na področju nasilja v družini ter z namenom dati ustrezne in objektivne informacije žrtvam nasilja v družini, pa tudi vsem tistim, ki bi žrtvam radi pomagali, pa morda niso vedeli, kako.

Glede na to, da so informacije nastale tudi v sodelovanju z nekaterimi nevladnimi organizacijami, zlasti s pobudami in predlogi, kaj vse naj bo objavljeno ali preprosto z njihovim soglasjem za objavo relevantne brošure na spletni strani slovenske Policije, posredujemo povezavo, na kateri so informacije pobjavljene: http://www.policija.si/index.php/preventiva-/preventiva/67685-nasilje-v-druini-informacije-o-postopku-na-policiji.

11.10.2013

Objavljen je Javni rapis FIHO


Na današnji datum je v Uradnem listu objavljen JAVNI RAZPIS ZA RAZPOREDITEV SREDSTEV FUNDACIJE V LETU 2014. Več o razpisu najdete v poglavju Javni razpis v levem menuju.

Izobraževanje za organizacije bo potekalo v Kongresnem centru MONS, Pot za Brdom 4, Ljubljana (www.hotel.mons.si) od 10.00 do 13.30 ure po sledečem urniku:
Torek 15.10. 2013 za invalidske organizacije
Sreda 16.10. 2013 za humanitarne organizacije
Četrtek 17.10. 2013 za invalidske organizacije
Petek 18.10. 2013 za humanitarne organizacije

10.10.2013

Svet FIHO sprejel rebalans proračuna za leto 2013 ter finančni načrt in razpis za razporeditev sredstev v letu 2014


9.10. je potekala 8. redna seja Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO). Svet FIHO se je najprej seznanil z nižjimi prilivi koncesijskih zavezancev in napovedanih prilivih do koca leta 2013. Seje se je na povabilo sveta udeležila tudi predsednica uprave Loterije Slovenije Romana Dernovšek, ki je poudarila, da so se razmere na trgu poslabšale in da je nerealno pričakovati, da se bodo v letu 2014 izboljšale. FIHO bo samo iz naslova koncesijskih dajatev Loterije Slovenije letos tako prejel skoraj 4,5 milijona evrov manj prihodkov kot je bilo načrtovano, zmanjšali pa se bodo tudi prilivi drugih prirediteljev iger na srečo. Razlogi za to so predvsem novi davek na loterijske srečke, zvišanje stopnje davka na dodano vrednost in splošno zmanjšanje kupne moči prebivalstva. Svetniki so zaradi manjših prilivov zato sprejeli predlagani rebalans Finančnega načrta FIHO za leto 2013 v višini 19.270.799 EUR.

Svet je sprejel tudi finančni načrt FIHO za leto 2014 v skupni višini 16.500.000 EUR, pri čemer je za sofinanciranje invalidskih organizacij predvidenih 10.403.250 EUR, za sofinanciranje humanitarnih organizacij pa 5.601.750 EUR sredstev.

Svetniki so nadalje obravnavali in sprejeli predlog besedila Javnega razpisa za razporeditev sredstev fundacije v letu 2014, ki bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije v petek, 11. oktobra, 2013. Invalidske in humanitarne organizacije se bodo na razpis lahko prijavile v roku 30 dni.

Svetniki FIHO so se seznanili še z gradivom predloga Zakona o igrah na srečo. Uveljavitve predlaganega besedila zakona v celoti ne podpirajo, saj ne prinaša nobenih koristi za uporabnike obeh fundacij (poleg FIHO tudi Fundacije za šport), prireditelje klasičnih iger na srečo in državo.

Svet FIHO je obravnaval in sprejel Poročilo o izvedenih nadzorih v invalidskih in humanitarnih organizacijah v letu 2013 za leto 2012. Svetniki pa so se seznanili tudi z informacijo o obravnavi poročila o delu FIHO v letu 2012 na seji Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide Državnega zbora Republike Slovenije in na seji Komisije Državnega zbora za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide.

Naslednja redna seja sveta FIHO bo predvidoma potekala konec decembra.

14.6.2013

Posvet o integriteti na Komisiji za preprečevanje korupcije


Skladno z našimi prizadevanji za čim bolj pregledno poslovanje je bila Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij pobudnica posveta Integriteta in načrti integritete. Ta je potekal v petek, 14. junija 2013, na Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK). Udeležili so se ga člani Sveta FIHO, zaposleni strokovne službe FIHO in tudi predstavniki Fundacije za šport.

Bečir Kečanović, pomočnik predsednika KPK, in Natalija Drnovšek, vodja projektov integritete pri KPK, sta predstavila koncept integritete in kako se pripravi načrt integritete. Pogovor je tekel tudi o korupcijskih tveganjih in kako se jih obvladuje, predstavnika komisije pa sta odgovarjala tudi na konkretna vprašanja udeležencev.

FIHO sicer že ima izdelan načrt integritete, a ga v fundaciji izboljšujemo in pri tem bomo aktivno sodelovali s Komisijo za preprečevanje korupcije.

12.6.2013

FIHO obeležil 15 let delovanja


Včeraj je na Brdu pri Kranju potekala prireditev ob 15. obletnici delovanja Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (FIHO). Slavnostni govornik bil predsednik državnega zbora Republike Slovenije Janko Veber, ob dogodku pa se je s plakati predstavila večina invalidskih in humanitarnih organizacij, ki jih je FIHO podprl od leta 1998.

Temeljni namen fundacije je, da s svojim financiranjem prepreči neenakost, omogoči socialno pravičnost in enake priložnosti najbolj ogroženih skupin prebivalstva. Fundacija s svojimi sredstvi tako bistveno pripomore pri delovanju velikega števila invalidskih in humanitarnih organizacij. V petnajstih letih je finančno podprla 112 organizacij: 29 invalidskih in 83 humanitarnih, ki jim v tem obdobju je skupno namenila več kot 229 milijonov evrov.

Glavni cilj uporabe sredstev fundacije pa je pomoč ljudem, neposrednim in posrednim uporabnikom storitev invalidskih in humanitarnih organizacij. Predsednik Sveta FIHO Gregor Kobal je v nagovoru poudaril: "Ocenjujemo, da sredstva fundacije pomagajo okrog 115.000 neposrednim in posrednim uporabnikom invalidskih organizacij in kar 300.000 uporabnikom humanitarnih organizacij. Skupaj gre torej za več kot 415.000 ljudi. Brez teh sredstev prejemniki ne bi zmogli opraviti tako veliko koristnega dela in nuditi pomoči invalidom in najbolj ranljivim uporabnikom humanitarnih organizacij, predvsem bolnim, ostarelim in socialno najšibkejšim."

FIHO je danes sodobna fundacija. Ima ustvarjalno in povezovalno vlogo, zagotavlja stabilnost financiranja in tako pomaga izboljševati kakovost življenja uporabnikov storitev invalidskih in humanitarnih organizacij.

Na fotografiji:
Predsednik Državnega zbora RS Janko Veber, na levi Gregor Kobal predsednik Sveta FIHO, na desni Štefan Kušar, direktor FIHO med ogledom razstave plakatov invalidskih in humanitarnih organizacij.

7.6.2013

Svet FIHO sprejel poročilo o delu in finančnem poslovanju fundacije za leto 2012


Včeraj je potekala 6. redna seja Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij. Svetniki so obravnaval in sprejeli Poročilo o delu in finančnem poslovanju FIHO za leto 2012, ki ga bo fundacija posredovala v Državni zbor Republike Slovenije.
Na seji so svetniki med drugim obravnavali Poročilo o realizaciji finančno ovrednotenih letnih delovnih programih invalidskih in humanitarnih organizacij iz sredstev FIHO za leto 2012. V lanskem letu je fundacija (so)financirala 26 invalidskih in 65 humanitarnih organizacij, ki so sredstva porabila za izvajanje posebnih socialnih programov, delovanje in naložbe. Invalidskim organizacijam je bilo v celem letu nakazanih 15.313.446,35 EUR, humanitarnim pa 7.771.343,21 EUR.
Svetniki so obravnavali tudi gradivo za sejo skupščine Loterije Slovenije d.d. in za predstavnika FIHO na skupščini delničarjev imenovali Gregorja Kobala, ki bo zastopal interese FIHO.
V nadaljevanju je Svet FIHO v okviru 5. in nove 6. točke dnevnega reda obravnaval naložbo Društva distrofikov Slovenije v prostor za vzdrževanje in skladiščenje ortopedskih in drugih tehničnih pripomočkov za distrofike, ki je na podlagi prijave predmet obravnave Komisije za preprečevanje korupcije.Več.....

27.2.2013

Svet FIHO sprejel zaključni račun za leto 2012 in stališče o predlogu Zakona o davku od srečk


Člani Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO) so se na današnji 5. seji seznanili s Poročilom Nadzornega odbora v zvezi z zaključnim računom, bilanco stanja in uspeha v letu 2012 in soglasno sprejeli vse tri dokumente. Prihodki FIHO so lani znašali 25.269.724 evrov, odhodki pa 22.709.515 evrov, kar pomeni, da je bil presežek prihodkov nad odhodki 2.560.209 evrov. Presežek bo po sklepu Sveta FIHO namenjen financiranju finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih organizacij.
Svet FIHO se je tudi seznanil z oceno trendov gibanja koncesijskih dajatev Loterije Slovenije na podlagi izbranih podatkov iz strateškega načrta Loterije Slovenije za obdobje 2013-2016 ter napovedanim negativnimi končnim obračunom koncesijskih dajatev za leto 2012 v višini 1,1 milijona evrov, ki se bo odrazil v mesecu maju 2013. Več.....

23.1.2013

Poročanje o porabi sredstev za leto 2012 !!


Skladno z akti fundacije FIHO morajo organizacije, ki so pridobile sredstva za delovanje v letu 2012 pripraviti poročilo o njihovi porabi. Rok za izdelavo poročila je 28.2.2013.
Za lažje delo bomo letos organizacijam omogočili poročanje preko spletnega programa "FIHO Razpisi", ki bo hkrati tudi edini možen način poročanja. Spletna aplikacija ponuja organizacijam veliko vnaprej vpisanih podatkov o razporejenih sredstvih FIHO za leto 2012. Odgovorne osebe se bodo v spletni program prijavile s svojimi podatki. Poročilo bo na voljo v petek 1.2.2013 in ga bo potrebno zaključiti do 28.2.2013.
Kot za leto 2011 bo tudi za leto 2012 poročanje razdeljeno v dva obrazca. Prvi je standardno poročilo o porabi sredstev, razporejenih na podlagi sklepa in dofinanciranj. V drugem obrazcu pa bo omogočeno poročanje o porabi morebitno dodeljenih rezervnih sredstvih.
V pomoč pri pripravi poročil bo FIHO pripravila dve predavanji – inštruktaži o izpolnjevanju poročil. Inštruktaži bosta potekali v ponedeljek in torek 4. in 5. 2. 2013 od 9.30 - 12.30 v prostorih Emona efekta, drugo nadstropje stegne 21 c, Ljubljana. Prijave boste lahko posredovali tajništvu FIHO. Več.....

20.12.2012

FIHO bo invalidskim in humanitarnim organizacijam v letu 2013 razdelil 22,2 milijona evrov


(Ljubljana, 20. december 2012) – Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO) je na današnji seji v okviru 10 točk dnevnega reda med drugim sprejel tudi sklep o razporeditvi sredstev FIHO v letu 2013 v skupni višini 22.164.500 evrov, in sicer 14.406.925 evrov invalidskim organizacijam ter 7.757.575 evrov humanitarnim organizacijam.

Na javni razpis za razporeditev sredstev, ki je bil objavljen 12. oktobra 2012, je prispelo 29 vlog invalidskih organizacij in 89 vlog humanitarnih organizacij. Komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskim in humanitarnim organizacijam sta vse vloge pregledali in ugotovili, da ena invalidska in osem humanitarnih organizacij ne izpolnjujejo pogojev za financiranje iz sredstev FIHO. Invalidske organizacije so v vlogah zaprosile za skupno 23.933.762 evrov, kar je skoraj 68 odstotkov več od razpoložljivih oziroma razpisanih sredstev. Potrebe po sredstvih pri humanitarnih organizacijah pa so znašale skupno 18.266.533 evrov, kar je celo 135 odstotkov več od razpisanih sredstev.

Invalidskim organizacijam bo prihodnje leto namenjeno 14.406.925 evrov. Ob upoštevanju enega odstotka za obvezne rezerve bo za posebne socialne programe namenjeno 9.247.323 evrov, za delovanje na državni in lokalni ravni 3.826.614 evrov in za naložbe 1.186.919 evrov. Humanitarnim organizacijam pa bo prihodnje leto razdeljeno 7.757.575 evrov. Ob upoštevanju odstotka za obvezne rezerve bo za socialne programe namenjeno 5.615.386 evrov, za delovanje 1.754.827 evrov in za naložbe 309.786 evrov.

Člani Sveta FIHO so ob tem sprejeli tudi finančni načrt porabe sredstev za delovanje FIHO v letu 2013 v višini 599.600 evrov, kar je samo 2,62 odstotka vseh odhodkov FIHO, medtem ko akti FIHO omogočajo 3-odstotno porabo sredstev za delovanje fundacije.

25.10.2012

Svet FIHO je sprejel Sklep o dofinanciranju finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih organizacij za leto 2012


(Ljubljana, 25. oktober 2012) - Člani Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS (FIHO) so na današnji seji sprejeli Sklep o dofinanciranju finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih organizacij za leto 2012, in sicer na osnovi rebalansa finančnega načrta za leto 2012, ki so ga sprejeli 2. oktobra 2012.
Svet FIHO je sklenil, da se finančno ovrednoteni letni delovni programi invalidskih organizacij za leto 2012 dofinancirajo v višini 1.595.736,45 €, programi humanitarnih organizacij pa v višini 384.263,55 €.
Imenovali so tudi nova člana v nadzorni Odbor FIHO, in sicer Mirana Krajnca na predlog NSIOS ter mag. Bogdana Dobnika na predlog humanitarnih organizacij. Ko bo svojega predstavnika imenovala še Vlada RS, bo Svet FIHO potrdil novo sestavo nadzornega odbora v tem mandatu.

2.10.2012

Svet FIHO je sprejel rebalans finančnega načrta za leto 2012 in finančni načrt za leto 2013


(Ljubljana, 2. oktober 2012) – Člani Sveta FIHO so na današnji seji sprejeli rebalans finančnega načrta za leto 2012 in finančni načrt za leto 2013. Določili so tudi vsebino besedila javnega razpisa za razporeditev sredstev FIHO v letu 2013.Več.....

1.10.2012

Pojasnilo FIHO na govor Elene Pečarič in pismo bralcev Martine Piskač


(Ljubljana, 1. oktober 2012) – V FIHO smo glede na neresničnost navedb Elene Pečarič v govoru pred poslanci in poslankami v okviru redne septembrske seje Državnega zbora RS dne 26.9.2012, ko se je obravnaval predlog Zakona o osebni asistenci, dolžni podati javno pojasnilo. Še toliko bolj, ker je njene trditve nekritično v pismu bralcev povzela in ponovila tudi Martina Piskač v časopisu Dnevnik.
Gre za izredno resne in hude obtožbe, ki jih obe navedeni dami nista argumentirali, kaj šele, da bi navedli dokaz za obstoj invalidske mafije, neupoštevanje sprejetih kriterijev, pravil in meril pri razporejanju sredstev FIHO ter neupoštevanje pravil nadzora nad porabo sredstev. Več.....

11.09.2012

Prenovljena metodologija za ocenjevanje vlog FIHO


(Ljubljana, 11. september 2012) – Člani Sveta fundacije so na 2. seji 11. septembra 2012 v okviru sprejetih točk dnevnega reda, kot pomembnejšo, obravnavali poročilo invalidske in humanitarne komisije, ki sta na osnovi prenovljene metodologije za ocenjevanje programov, delovanja in naložb izvedli simulacijo ocenjevanja programov in delovanja za razporeditev sredstev FIHO v letu 20913.
Člani Sveta FIHO so se seznanili s pripombami in priporočili obeh komisij za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih organizacij na podlagi izvedene simulacije, kakor tudi z ocenami sodelujočih organizacij v simulaciji.
Zadolžili so Komisijo za pripravo aktov FIHO, da za naslednje seje sveta pripravi predlog prenovljenih Navodil za uporabo meril pri ocenjevanju finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih organizacij, upoštevajoč pripombe iz poročila komisij za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskih in humanitarnih organizacij, kakor tudi pripombe invalidskih in humanitarnih organizacij posredovane v okviru vnašanja podatkov v spletni prijavi na simulacijo razpisa. Komisijo za pripravo aktov FIHO, bo do naslednje seje pripravila tudi predlog protokola spletnega prijavljanja na razpis FIHO ter upoštevajoč spletno prijavo pripravila tudi predlog dopolnitev Pravilnika o varovanju osebnih in tajnih podatkov FIHO.

12.08.2012

Fundacija FIHO ponovno zavrača navedbe Komisije za preprečevanje korupcije


(Ljubljana, 12. avgust) – Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO) navedbe Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) v odgovoru poslancu Državnega zbora Republike Slovenije (DZ RS) Jožefu Kavtičniku pod številko 00111-2/2011 – 10 z dne 9. julija 2012 zavrača kot neresnične.  Več.....

10.07.2012

Konstitutivna seja novega Sveta Fundacije FIHO

Nov predsednik sveta Fundacije FIHO je Gregor Kobal, podpredsednik pa Ivo Jakovljevič – Svet fundacije izvolil nove člane komisij in potrdil poročilo o delu in finančnem poslovanju FIHO v letu 2011

(Ljubljana, 10. julij) – – Na današnji konstitutivni seji novega Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO) je bil za novega predsednika sveta soglasno izvoljen Gregor Kobal, za podpredsednika pa z 21 glasovi (od 22 prisotnih članov sveta) Ivo Jakovljević.

Nov svet fundacije je izvolil tudi nove člane treh komisij: za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskih organizacij, za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev humanitarnih organizacij in za pripravo aktov FIHO.

Člani sveta so na današnji seji z večini glasov potrdili poročilo o delu in finančnem poslovanju FIHO v letu 2011, poročilo invalidskih in humanitarnih organizacij o porabi sredstev v letu 2011 in poročilo o opravljenih nadzorih namenske porabe sredstev FIHO v letu 2011.

Člani sveta so z 19 glasovi za, 1 proti in 1 vzdržanim izglasovali tudi pozitivno mnenje k imenovanju Štefana Kušarja za direktorja FIHO, ki ga bo predsednik FIHO poslal ministru za delo, družino in socialne zadeve mag. Andreju Vizjaku. Potrdili so tudi predlog obeh komisij za ocenjevanje in predlogov za pripravo razporeditve sredstev invalidskim in humanitarnim organizacijam ter se dogovorili o nadaljnjem delu Sveta.

Po zaključeni seji so se izvedle tudi konstitutivne seje vse stalnih komisij FIHO.

9.5.2012

Odziv Fundacije FIHO na sporočilo za javnost Komisije za preprečevanje korupcije - FIHO nikoli ni nasprotovala izdelavi načrta integritete.

Edina vsebinska razlika med FIHO in Komisijo za preprečevanje korupcije je bila v tem, da fundacija lahko sama izdela načrt integritete, brez pomoči Komisije za preprečevanje korupcije

(Ljubljana, 9. maja) – Ker je danes Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO) prejela kar nekaj vprašanj predstavnikov medijev v zvezi z današnjim sporočilom ja javnost Komisije za preprečevanje korupcije (KPK), podajamo enoten odziv na sporočilo.

V Fundaciji FIHO nikoli nismo, in tudi ne bomo, nasprotovali izdelavi načrta integritete, ki je izredno pomembno orodje za transparentnost delovanja javnih institucij ter krepitev pravne države.  Več.....

12.3.2012

Prošnja komisiji za preprečevanje korupcije za popravek v njihovem glasilu 'Vestnik'.

V Fundaciji za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij RS (v nadaljevanju FIHO) smo v februarski številki glasila KPK Vestnik (št. 11, februar 2012, https://www.kpk-rs.si/sl/komisija/medijsko-sredisce/arhiv-kpk-vestnik), ki ga izdaja Komisija za preprečevanje korupcije, na 5. strani zasledili informacijo, ki ni povsem pravilna. Pod naslovom »FŠO Komisijo za preprečevanje korupcije zaprosila za pomoč pri izdelavi načrta integritete«, sta navedena tudi sledeča stavka:

»Komisija ugotavlja, da se FŠO – v nasprotju z njeno sestrsko organizacijo Fundacijo za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO) – zaveda pomembnosti načrta integritete in to potezo pozdravlja kot primer dobre prakse. V nasprotju s FŠO, ki se prav tako kot FIHO financira iz javnih sredstev, pridobljenih iz naslova prirejanja iger na srečo, slednji namreč temu nasprotuje oziroma je proti komisiji zaradi odredbe o izdelavi načrta integritete vložil tožbo.«

Novica je deloma zavajajoča, saj pusti pri bralcu vtis, da FIHO nasprotuje izdelavi načrta integritete. V članku namreč ni pojasnjeno, da obstajata dve (2) pravni podlagi za izdelavo načrta integritete, in sicer 1. odstavek 47. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije in 2. odstavek istega člena zakona.

 V FIHO nikoli nismo, in tudi ne bomo, nasprotovali izdelavi načrta integritete, ki je izredno pomembno orodje za transparentnost delovanja javnih institucij ter krepitev pravne države. Edina pripomba Fundacije FIHO je, da smo zavezani k izdelavi načrta integritete na podlagi zgoraj navedenega 1. odstavka 47. člena, ne pa na podlagi 2. odstavka 47. člena.

Zato smo Komisijo za preprečevanje korupcije - sicer brezuspešno - a vendarle zaprosili, če lahko objavijo popravek svojega prispevka, in sicer:

»Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji nikoli ni in tudi ne bo nasprotovala izdelavi načrta integritete in ga bo pripravila v skladu z zakonsko določenimi roki. Istočasno pa na Upravnem sodišču, v skladu s pravnim poukom odredbe Komisije za preprečevanje korupcije o izdelavi načrta integritete št. 00111-1/2011 z dne 13.9.2011, preverja pravilno uporabo pravne podlage za odredbo o izdelavi načrte integritete.«

16.2.2012

FIHO deli sredstva humanitarnim in invalidskim organizacijam na podlagi zakona in aktov, ki jih je sprejel Državni zbor RS

V torek, 14. februarja je bilo v prispevku novinarke Katarine Matejčič v oddaji 24 ur s pričetkom ob 19.00 uri na POP TV izrečenih nekaj neresnic in podtikanj. Med drugim tudi to, da je Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO) »invalidska organizacija« ter da se sredstva invalidskim in humanitarnim organizacijam delijo »po domače«.

FIHO ni invalidska organizacija, ampak institucija, ki v skladu z zakonom in na podlagi prijav na vsakoletnem javnem razpisu sofinancira delovanje, programe in investicije invalidskih in humanitarnih organizacij. Prav tako ne drži trditev novinarke, da FIHO posluje »po domače«, netransparentno in neenakopravno. Pri tem se sklicuje na ugotovitve Računskega sodišča, ki pavšalno in napačno povzema.

Računsko sodišče pri delovanju, poslovanju in razdeljevanju sredstev FIHO ni ugotovilo večjih nepravilnosti, saj v nobenem od obeh revizij ni izdalo negativnega mnenja. Ravno nasprotno, izdalo je samo priporočilo, da je treba v določenem roku dopolniti obstoječa merila in kriterije na takšen način, da bodo omogočala bolj objektivno ocenjevanje finančno ovrednotenih vlog invalidskih in humanitarnih organizacij poslanih na razpis. FIHO izpolnjuje vse obveznosti, ki jih je priporočilo Računsko sodišče RS in je tik pred simulacijo uporabe dopolnjenih meril in kriterijev. Ob tem je treba povedati, da je veljavna akta FIHO, in sicer Pravila FIHO in Pravilnik o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO, potrdil in sprejel Državni zbor RS, ki je najvišji organ Republike Slovenije, prav tako pa bodo poslanci DZ RS potrjevali in sprejemali tudi morebitne spremembe obeh aktov. Zato bi bilo ravno neupoštevanje sedanjih meril pri dodeljevanju sredstev »poslovanje po domače« in kršenje zakona in aktov, ne pa obratno. To je v.d. direktorja Fundacije FIHO Štefan Kušar novinarki tudi povedal in razložil, vendar to namensko zmontiranem prispevku ni bilo objavljeno.

24.1.2012

Poročanje o porabi sredstev FIHO

Z današnjim dnem so na voljo spletna aplikacija in obrazci za poročanje o porabi sredstev FIHO za leto 2011. Organizacije so dolžne poročila poslati v FIHO do 29.2.2012. Več.....

20.12.2011

Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij bo leta 2012 med 91 organizacij predvidoma razdelila 19,9 milijona evrov.
Člani Sveta FIHO so za novega direktorja imenovali Štefana Kušarja

Ljubljana. Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO) je na 24. redni seji sprejel sklep o razporeditvi sredstev invalidskim in humanitarnim organizacijam v letu 2012. Tako bo v letu 2012 26 invalidskih in 65 humanitarnih organizacij prejelo predvidoma 19,9 milijona evrov.
Komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskim in humanitarnim organizacijam sta pregledali 28 vlog invalidskih organizacij in 81 vlog humanitarnih organizacij. Potrebe po sredstvih so pri invalidskih organizacijah znašale 20,3 milijona evrov (63,5 odstotkov več, kot je bilo razpoložljivih oziroma razpisanih sredstev), pri humanitarnih pa 20,7 milijona evrov (338 odstotkov več, kot je bilo razpoložljivih oziroma razpisanih sredstev). Ob tem so člani sveta fundacije izrazili zaskrbljenost, ker so potrebe po sredstvih povečujejo, koncesije, s katerimi se prek FIHO financirajo invalidske in humanitarne organizacije, pa zmanjšujejo, kar ogroža stabilno financiranje omenjenih organizacij.
Invalidskim organizacijam bo v prihodnjem letu tako namenjeno 12,94 milijona evrov. Od tega bo za posebne socialne programe namenjeno 8,13 milijona evrov, za delovanje  4,1 milijona evrov, za naložbe v osnovna sredstva in vzdrževanje pa 0,6 milijona evrov. Humanitarnim organizacijam bo v letu 2012 razdeljeno 6,965 milijona evrov. Od tega bo za financiranje socialnih programov na državni in lokalni ravni namenjeno 5,18 milijona evrov, za delovanje humanitarnih organizacij 1,46 milijona evrov in za naložbe 0,25 milijona evrov.  Več.....

Člani Sveta FIHO so na isti seji za novega direktorja fundacije imenovali Štefana Kušarja, dosedanjega glavnega tajnika Nacionalnega sveta invalidskih organizacij, ki bo do pridobitve soglasja Vlade Republike Slovenije opravljal funkcijo kot vršilec dolžnosti.

9.11.2011

Pričelo se je ocenjevanje vlog za sredstva FIHO v letu 2012

Ljubljana. Fundacija je v roku, do vključno 8.11.2011, prejela 109 vlog invalidskih in humanitarnih organizacij na podlagi javnega razpisa za razporeditev sredstev FIHO v letu 2012. Iz zaprtih ovojnic je bilo razvidno, da so 28 vlog vložile invalidske organizacije, kar 81 vlog pa humanitarne organizacije.

Komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam, sta v sredo, dne 9.11.2011 ob 9,00 uri pričeli z odpiranjem in pregledovanjem vlog v skladu z določili javnega razpisa in pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO. Pripravili sta zapisnik o odpiranju vlog, s katerim nekatere organizacije pozivata k morebitnim dopolnitvam, tiste vlagateljice, ki pa niso izkazale izpolnjevanja pogojev iz javnega razpisa in 8. člena pravilnika, pa so izključile iz nadaljnje obravnave in jim njihove vloge vrnile z obrazložitvijo.

10.10.2011

Svet FIHO sprejel sklep o imenovanju vršilca dolžnosti direktorja FIHO

LLjubljana. Po smrti Janeza Juga so člani sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (Fiho) na seji za vršilko dolžnosti direktorice imenovali Tatjano Brumnič Smrekar. Sklenili so tudi, da bodo objavili javni razpis za novega direktorja fundacije.

Pred dvema tednoma je namreč po hudi bolezni umrl dosedanji direktor Janez Jug. Tatjano Brumnič Smrekar so predlagali predstavniki invalidskih organizacij in je bila edina kandidatka, potem ko je kandidaturo umaknil Drago Kupnik, ki je bil predlagan s strani predstavnikov humanitarnih organizacij. Sicer je poslovodna sekretarka Zavoda invalidskih podjetij Slovenije (ZIPS). Za vršilko dolžnosti direktorice FIHO s polovičnim delovnim časom jo je svet Fiho imenoval do 31. decembra letos. V tem času bo v skladu z veljavnimi akti na podlagi razpisa izveden postopek za imenovanje direktorja.

7.10.2011

Začetek javnega razpisa FIHO za 2012

Ljubljana. Danes je v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen "Javni razpis za razporeditev sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij.
Zainteresirane organizacije dobijo vse potrebne informacije in materiale na tej spletni strani. Več.....

3.10.2011

Svet FIHO bo o v.d. direktorja razpravljal prihodnji teden

Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij se je na današnji seji seznanil s predlogom kandidatov Tatjane Brumnič Smrekar in Draga Kupnika za v.d. direktorja fundacije, potem ko je minuli teden po hudi bolezni umrl dosedanji direktor mag. Janez Jug. Prihodnji teden se bosta kandidata predstavila Svetu FIHO, ko bo le-ta imenoval vršilca dolžnosti za čas do izpeljave razpisa za direktorja fundacije.

Tatjana Brumnič Smrekar, ki so jo predlagali predstavniki invalidskih organizacij, je poslovodna sekretarka Zavoda invalidskih podjetij Slovenije (ZIPS). Drago Kupnik, katerega pa so predlagali predstavniki humanitarnih organizacij pa sedaj upokojenec in dela kot sekretar Detektivske zbornice Slovenije. En mandat je bil celo član sveta FIHO in predlagatelji ocenjujejo, da dodobra pozna delovanje fundacije.
Svet Fundacije FIHO je razpravljal tudi o finančnem načrtu fundacije za leto 2012. Načrtujejo, da bo fundacija s plačili koncesijskih dajatev za trajno prirejanje klasičnih iger na srečo, za prirejanje posebnih iger na srečo in za občasno prirejanje klasičnih iger na srečo prejela 20,4 milijona evrov. Od tega bo invalidskih organizacijam razdelila 12,9 milijona evrov, humanitarnim pa 6,9 milijona evrov. br> Svet Fundacije FIHO je sprejel tudi besedilo javnega razpisa za razporeditev zgoraj omenjenih sredstev za leto 2012.

27.9.2011

Umrl direktor FIHO mag. Janez Jug

Z žalostjo v srcu vam sporočamo, da se je od nas po zahrbtni bolezni za vedno poslovil mag. Janez Jug, direktor Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji.

Žalna seja Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS bo potekala v petek, 30.9.2011 ob 10,00 uri v prostorih fundacije.

Žalna knjiga je odprta v sejni sobi fundacije.

Na zadnji poti ga bomo pospremili v soboto, 1. oktobra 2011 ob 11,00 uri na pokopališču v Izoli.

Predsednik Sveta FIHO, Miran Krajnc

4.7.2011

Svet FIHO pozval vlado in AUKN, naj ne odprodata državnih naložb v Loteriji Slovenije

SSvet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (Fiho) je na današnji seji pozval vlado in Agencijo za upravljanje kapitalskih naložb RS (AUKN), naj država svojih naložb, ki jih ima v Loteriji Slovenije prek Kapitalske družbe in Slovenske odškodninske družbe, ne odproda.
Po mnenju sveta Fiha bi imela privatizacija 40-odstotnega državnega deleža v Loteriji Sloveniji negativne posledice na financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij, so zapisali v sporočilu za javnost.
Člani Sveta fundacije so opozorili, da je s koncesijami in dividendami Loterije Slovenije, Športne Loterije in posebnih iger na srečo zagotovljeno stabilno in redno sofinanciranje invalidskih in humanitarnih organizacij. Fundacija preko 25 invalidskih in 67 humanitarnih organizacij (so)financira socialne programe za preko 300.000 uporabnikov.
Člani Sveta fundacije so še menili, da bi privatizacija Loterije Slovenije oziroma vstop zasebnega kapitala v državno loterijo lahko ogrozila "zgodovinsko" in "plemenito" poslanstvo Loterije Slovenije, saj se s koncesijami in dividendami sofinancirajo invalidske in humanitarne organizacije.
Zato pozivajo Vlado RS, naj 40-odstotni delež v Loteriji Slovenije, ki ga ima prek Kapitalske družbe in Slovenske odškodninske družbe bodisi zadrži bodisi premosorazmerno prenese na Fiho in Fundacijo za šport (FŠ). Fiho ima zdaj 40-odstotni delež, FŠ pa 10-odstotnega, so še pojasnili v sporočilu za javnost.

9.2.2011

Financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij resno ogroženo

Z Sredstva za delovanje, programe in naložbe invalidskih in humanitarnih organizacij se zaradi nižjih koncesijskih dajatev (predvsem Loterije Slovenije) drastično zmanjšujejo, tako da je že ogroženo financiranje organizacij
-- Miran Krajnc, predsednik Sveta Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO): >Čudi me, da Loterija Slovenije, ki ima skoraj enake prihodke in dobiček kot predlani, plačuje manj koncesijsih dajatev.<
- Janez Jug, direktor FIHO: >Predlagal bom sestanek med vlado ter predstavniki invalidskih in humanitarnih organizacij.< a href="index.php?id=loterija.php" target="_self" >Več.....

28.1.2011

Uvajalni seminar za Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije

Ljubljana. V prostorih fundacije je potekal uvajalni seminar za predstavnike Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije ter njihova društva v zvezi z uporabo spletne aplikacije FIHO za izpolnitev obrazca FIHO 3 - Poročilo o porabi sredstev. Seminarja se je udeležilo skupaj 16 oseb.
Po končanem seminarju je fundacija vsem t.i. administratorjem zveze in društev posredovala uporabniška imena in gesla.

24.1.2011

Poročanje o porabi sredstev FIHO

Z današnjim dnem so na voljo spletna aplikacija in obrazci za poročanje o porabi sredstev FIHO za leto 2010. Organizacije so dolžne poročila poslati v FIHO do 28.2.2011. Več.....

20.12.2010

Fundacija FIHO bo v letu 2011 med 93 organizacij razdelila 22,02 milijona evrov

Ljubljana. (Ljubljana, 20. decembra) - Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO) je danes sprejel sklep o razporeditvi sredstev invalidskim in humanitarnim organizacijam v letu 2011. Tako bo v letu 2011 25 invalidskih in 68 humanitarnih organizacij prejelo 22,02 milijona evrov (2,2 odstotka manj kot leta 2010).

Komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskim in humanitarnim organizacijam sta pregledali 27 vlog invalidskih organizacij in 79 vlog humanitarnih organizacij. Potrebe po sredstvih so pri invalidskih organizacijah znašale 20,3 milijona evrov (43 odstotkov več, kot je bilo razpoložljivih oziroma razpisanih sredstev), pri humanitarnih pa 21,3 milijona evrov (279 odstotkov več, kot je bilo razpoložljivih oziroma razpisanih sredstev). Ob tem so člani sveta fundacije izrazili zaskrbljenost, ker so potrebe po sredstvih povečujejo, koncesije, s katerimi se prek FIHO financirajo invalidske in humanitarne organizacije, pa zmanjšujejo, kar ogroža stabilno financiranje omenjenih organizacij.

Invalidskim organizacijam bo v prihodnjem letu tako namenjeno 14,3 milijona evrov. Od tega bo za posebne socialne programe in delovanje namenjeno 8,2 milijona evrov (financirano bo 255 posebnih socialnih programov na državni in 85 programskih sklopov na lokalni ravni), za naložbe v osnovna sredstva in vzdrževanje pa 1,96 milijona evrov. Humanitarnim organizacijam bo v letu 2011 razdeljeno 7,7 milijona evrov. Od tega bo za financiranje socialnih programov na državni in lokalni ravni namenjeno 5,7 milijona evrov, za delovanje humanitarnih organizacij 1,5 milijona evrov in za naložbe 0,31 milijona evrov.

Objavljamo celoten sklep sveta o razporeditvi sredstev. Več.....

 

12.11.2010

Pričelo se je ocenjevanje vlog za sredstva FIHO v letu 2011

Ljubljana. Fundacija je v roku, do vključno 8.11.2010, prejela 106 vlog invalidskih in humanitarnih organizacij na podlagi javnega razpisa za razporeditev sredstev FIHO v letu 2011. Iz zaprtih ovojnic je bilo razvidno, da so 27 vlog vložile invalidske organizacije, kar 79 vlog pa humanitarne organizacije.

Komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam, sta v sredo, dne 10.11.2010 ob 9,00 uri pričeli z odpiranjem in pregledovanjem vlog v skladu z določili javnega razpisa in pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO. Pripravili sta zapisnik o odpiranju vlog, s katerim nekatere organizacije pozivata k morebitnim dopolnitvam, tiste vlagateljice, ki pa niso izkazale izpolnjevanja pogojev iz javnega razpisa in 8. člena pravilnika, pa so izključile iz nadaljnje obravnave in jim njihove vloge vrnile z obrazložitvijo.

8.10.2010

Začetek javnega razpisa FIHO za 2011

Ljubljana. Danes je v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen "Javni razpis za razporeditev sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij.
Zainteresirane organizacije dobijo vse potrebne informacije in materiale na tej spletni strani. Več.....

5.10.2010

Fiho bo v letu 2011 razdelil 22 milijonov evrov sredstev

Ljubljana. - Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (Fiho) je danes sprejel finančni načrt za leto 2011 in besedilo javnega razpisa za razporeditev sredstev fundacije v letu 2011.
Po načrtu naj bi prihodnje leto med invalidske in humanitarne organizacije razdelili 22 milijonov evrov sredstev, od tega invalidskim organizacijam za izvajanje programov, delovanje in investicije 14,3 milijona evrov, humanitarnim pa 7,7 milijona evrov.
Razpis za sofinanciranje invalidskih in humanitarnih organizacij bo objavljen 8. oktobra v uradnem listu, organizacije, ki bodo kandidirale za sredstva, pa morajo vloge oddati v 30 dneh po objavi.
Člani sveta so na seji govorili tudi o manjših prilivih iz naslova koncesij od iger na srečo, kar lahko ogrozi stabilno in redno financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij. Prilivi od koncesijskih dajatev so v prvih osmih mesecih letošnjega leta za 1,4 milijona evrov nižji od lanskoletnih, na podlagi katerih so izdelali načrt za letošnje leto.
Prilivi od Loterije Slovenije so se znižali za 1,4 milijona evrov in od posebnih iger na srečo za 0,04 milijona evrov, medtem ko so se prilivi od koncesij Športne loterije za 0,04 milijona evrov povečali. Pod vprašaj je takoj postavljena realizacija letošnjega finančnega načrta Fiha, ki je od koncesij in dividend predvideval 23,2 milijona evrov sredstev, po zdajšnjih projekcijah naj bi se v Fiho prililo le 19,8 milijona evrov sredstev.

10.6.2010

Invalidske, humanitarne in športne organizacije si ne želijo privatizacije virov financiranja

Okrogla miza o prihodnosti financiranja invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij skozi prizmo Strategije razvoja iger na srečo v RS v organizaciji Fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO). Generalni sekretar Rdečega križa Slovenije Janez Pezelj, predsednik ZDIS Miran Kranjc, direktor FŠO Drago Balent, direktor FIHO Janez Jug, generalni sekretar OKS - Združenje športnih zvez Tone Jagodic in predsednik Društva distrofikov Slovenije Boris Šuštaršič. Več.....

9.6.2010

Strokovni posvet v zvezi z vodenjem računovodskih evidenc

Ljubljana. V zvezi s posebnostmi pri vodenju finančno materialnega poslovanja društev, ki mora potekati v skladu z Zakonom o društvih in računovodskimi standardi SRS 33, je fundacija sodelovala na strokovnem posvetu na Zvezi paraplegikov Slovenije. S ciljem, da ne bi prihajalo do morebitnih razlikovanj pri določitvah stroškovnih mest in drugih posebnostih (nanje so opozorile že nadzorne komisije fundacije), je Zveza paraplegikov Slovenije 9. junija za predsednike pokrajinskih društev in predstavnike njihovih računovodskih servisov v svojih prostorih organizirala strokovno delovni posvet. Pripravila in vodila ga je strokovna služba Fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij - Breda Oman, Milena Gorjup in Cvetka Perme. Več.....

26.5.2010

Fundacija FIHO - Izjava za medije

Ljubljana. Glede na včerajšnje poročanje elektronskih in današnje tiskanih medijev vodstvo fundacije FIHO (v izogib nejasnostim glede pristojnosti in zaradi trditev o netransparentnem razdeljevanju sredstev) podaja izjavo na temo: Nova merila za razdeljevanje sredstev invalidskim in humanitarnim organizacijam so v pripravi Več.....

12.4.2010

Žgajner Tavševa podprla prizadevanja Fiha po stabilnem financiranju invalidskih organizacij

Ljubljana. V.d. zagovornice načela enakosti Urada vlade RS za enake možnosti Barbara Žgajner Tavš se je danes srečala z direktorjem Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij Janezom Jugom. Ob tem je podprla prizadevanja fundacije po stabilnem in preglednem financiranju invalidskih organizacij. "FIHO podpira vse dopolnitve in spremembe zakonskih rešitev, ki ne ogrožajo stabilnega financiranja invalidskih in humanitarnih organizacij. Več.....

28.1.2010

Janez Jug, direktor Fundacije FIHO: Izjava za medije

Ljubljana. V zvezi z današnjim ponovnim glasovanjem Državnega zbora o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo podaja Janez Jug, direktor Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij, naslednjo izjavo za javnost. "FIHO podpira vse dopolnitve in spremembe zakonskih rešitev, ki ne ogrožajo stabilnega financiranja invalidskih in humanitarnih organizacij. Več.....

21.1.2010

Poročanje o porabi sredstev v letu 2009

Ljubljana. Skladno z akti fundacije FIHO morajo organizacije, ki so pridobile sredstva za delovanje v letu 2009 pripraviti poročilo o njihovi porabi. Rok za oddajo poročila je 28.2.2010. Za lažje delo smo letos organizacijam posredovali delno predizpolnjene obrazce v elektronski obliki.

7.12.2009

Fiho bo v letu 2010 med 87 organizacij razdelil 22,5 milijona evrov

Ljubljana. Svet Fundacije FIHO je danes sprejel sklep o razporeditvi sredstev invalidskim in humanitarnim organizacijam v letu 2010. Tako bo v letu 2010 24 invalidskih in 63 humanitarnih organizacij prejelo 22,5 milijona evrov (štiri odstotke več kot lani), so sporočili iz Fiha.
Komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskim in humanitarnim organizacijam sta pregledali 26 vlog invalidskih organizacij in 77 vlog humanitarnih organizacij. Več.....

2.10.2009

Javni razpis za leto 2010

Ljubljana. V Uradnem listu RS številka 77/09 je dne 2.10.2009 je objavljeno besedilo javnega razpisa za razporeditev sredstev fundacije v letu 2010 Več.....

28.9.2009

Fundacija FIHO sprejela finančni načrt za leto 2010

Ljubljana. Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO) je na današnji seji sprejel predlog javnega razpisa za razporeditev sredstev med invalidske in humanitarne organizacije za leto 2010. Po sprejetem finančnem načrtu bo fundacija prihodnje leto med invalidske in humanitarne organizacije razdelila 22,53 milijona (14,64 milijona evrov bo namenjeno invalidskim, 7,89 milijona evrov pa humanitarnim organizacijam). Več.....

20.4.2009

Fundacija FIHO: Država naj ukrepa zoper tiste, ki nezakonito prirejajo internetne igre na srečo

Ljubljana.(STA) Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO) je na današnji seji razpravljal o škodljivih posledicah nezakonitega prirejanja internetnih iger na srečo za invalidske, humanitarne in športne organizacije ter za oba domača prireditelja iger na srečo (Loterije Slovenije in Športne loterije). Pristojne organe je pozval, naj čimprej spremenijo zakonodajo na področju iger na srečo in obdavčijo tuje prireditelje internetnih iger na srečo ali pa naj njihovo delovanje na območju Republike Slovenije prepovedo. Več.....

15.1.2009

Odgovor direktorja FIHO Janeza Juga na pismo predsednice YHD premieru Borutu Pahorju

Ljubljana.(STA) Predsednica YHD Elena Pečarič v pismu premieru Borutu Pahorju neupravičeno blati Fundacijo za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (Fiho), je v današnjem odzivu zapisal direktor Fiha Janez Jug. S tem je tudi utemeljil odločitev, da bo na "ponovna in kontinuirana podtikanja" Elene Pečarič kljub vsemu odgovoril.

Jug je tudi zapisal, da delo Pečaričeve in njena prizadevanja za invalide v Fiho nadvse cenijo ter se z njo celo strinjajo, da primanjkuje sredstev za invalidske organizacije.Več.....

24.12.2008

Članek v "Delu" - Denarja ni dovolj za vse zahteve

Ljubljana. V časopisu Delo je objavljen članek Jelene Gačeša, kjer vodstvo fundacije zavrača očitke, da deluje nezakonito in nepregledno. Več.....

8.12.2008

Razdelitev sredstev Fundacije FIHO za leto 2009

Ljubljana. Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO) je na današnji seji razpravljal in sprejel sklep o razporeditvi sredstev invalidskim in humanitarnim organizacijam v letu 2009. Tako bo v letu 2009 23 invalidskih in 59 humanitarnih organizacij prejelo 21,7 milijona evrov sredstev, kar je skoraj desetino več kot v letu 2008. Več.....

26.9.2008

Javni razpis za razporeditev sredstev FIHO v letu 2009

Ljubljana. V Uradnem listu RS, številka 91 z dne 26.9.2008 je na strani 3233 objavljen javni razpis za razporeditev sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam za leto 2009. Več.....

 

19.9.2008

Sprejem udeležencev paraolimpijskih iger v Pekingu

Ljubljana. Tudi predstavniki Fundacije smo bili eni izmed številnih na Brniškem letališču, ki smo v poznih nočnih urah pričakali udeležence paraolimpijskih iger. Slovenska delegacija je poleg treh kolajn dosegla številne odlične uvrstitve.

Po prisrčnem sprejemu je sledila tiskovna konferenca, na kateri je Jože Okorn dobitnikom kolajn, Mateji Pintar v namiznem tenisu, Jožetu Ferletu v metu diska in Francu Pintarju v streljanju iskreno čestital in jim izročil šopke v imenu Zveze za šport invalidov Slovenije

21.8.2008

Soglasje vlade RS k imenovanju direktorja FIHO

Ljubljana. Vlada Republike Slovenije je 21.8.2008 dala soglasje k imenovanju direktorja FIHO mag. Janeza Juga

30.7.2008

Direktor Janez Jug potrjen na svetu FIHO

Ljubljana, 30. julija. Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO) je na današnji seji za novega direktorja FIHO s petletnim mandatom soglasno imenoval sedanjega v.d. direktorja Janeza Juga. Po mnenju komisije Janez Jug dobro pozna delovanje fundacije, hkrati pa je "najbolj kvalitetno in podrobno predstavil naloge in usmeritve za nadaljnje razvojno naravnano delovanje fundacije".

Magister Janez Jug se je članom sveta FIHO zahvalil za zaupanje in dejal, "da bo nadaljeval dosedanje delo in bo še naprej, ob upoštevanju temeljnih strateških ciljev fundacije, deloval za ohranitev osnovnega namena fundacije in njenega poslanstva". Soglasje k imenovanju mora dati še vlada.

23.7.2008

Odkritje zvezde FIHO v Mladinskem zdravilišeu in letovišeu RKS Debeli rtie

Ankaran. V Mladinskem zdravilišeu in letovišeu RKS Debeli rtie, je predsednik Rdeeega križa Slovenije Borut Miklaveie, v sredo, 23.7.2008, na Poti donatorjev, odkril spominsko zvezdo namenjeno Fundaciji za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO).

Prirediteve, ki sta jo popestrila 1. humanitarni nogometni turnir za pokal Fundacije FIHO in glasbeni nastop, se je udeležilo okoli 200 gostov in otrok.Pri izgradnji, obnovi in posodobitvi edinega mladinskega zdravilišea in letovišea na slovenski obali, ki še poteka, so sodelovali številni donatorji, zato je Rdeei križ Slovenije v zahvalo in spomin, najlepšo pot, ki vodi do bazenov in kopališea na obali, poimenoval Pot donatorjev.

Prva zvezda na tej poti je posveeena anonimnim donatorjem, ki so s svoje prispevke v razlienih akcijah namenjali posodobitvi, izgradnji in razvoju Debelega rtiea, Fiho pa je prva pravna oseba, ki je namnjena donatorska zvezda. Predsednik RKS Borut Miklaveie je dejal, da z veseljem odkriva to spominsko zvezdo Fundaciji FIHO in da si želi še vee takih zvezd na Poti donatorjev. Predsednik Sveta Fundacije FIHO Miran Krajnc pa je v svoji zahvali poudaril, da Fundacijo FIHO veseli, da lahko pomaga in da so zelo ponosni, ker je tokratna spominska zvezda namenjena prav njihovi fundaciji.

7.2.2008

Deseta obletnica FIHO

Ljubljana. V eetrtek, 7. februarja 2008, je bila v Pleenikovi dvorani hotela Mons v Ljubljani slovesnost ob desetletnici delovanja FIHO. Na slavnostni prireditvi, kjer so se poleg prejemnikov sredstev FIHO zbrali tudi predstavniki vlade, poslanci in predstavniki ministrstev, je prisotne nagovoril dr. France Cukjati. V govoru je orisal predvsem humanitarni pomen pomoei invalidskim organizacijam in pomoe pri izvajanju humanitarnega poslanstva, ki je financirano iz FIHO.

Predsednik sveta FIHO Janko Kušar, ki je bil predsednik v obeh dosedanjih mandatih, je v govoru orisal pot FIHO. V letošnjem letu prejema sredstva iz FIHO 27 invalidskih in 62 humanitarnih organizacij. Predsednik se je zahvalil Loteriji Slovenije, Športni loteriji Slovenije in igralnicam, ki financirajo dejavnost FIHO. Za kulturni program so poskrbeli predstavniki invalidskih in humanitarnih organizacij.

Fundacija je ob obletnici izdala posebno brošuro z naslovom "Naših prvih deset let", kjer opisuje delovanje FIHO, naein financiranja FIHO in delitev sredstev uporabnikom. Več....


©FIHO - Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v republiki Sloveniji