FIHO
Stegne 21c
1000 Ljubljana

Tel.: +386(01) 500 77 00
E-mail: info@fiho.si
Poslovni čas:
ponedeljek-petek: 7.00-15.00

 domov 


 

Invalidske, humanitarne in športne organizacije si ne želijo privatizacije virov financiranja

SPOROČILO ZA JAVNOST

 

Fundacija FIHO ponovno zavrača navedbe Komisije za preprečevanje korupcije 

(Ljubljana, 12. avgust) – Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO) navedbe Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) v odgovoru poslancu Državnega zbora Republike Slovenije (DZ RS) Jožefu Kavtičniku pod številko 00111-2/2011 – 10 z dne 9. julija 2012 zavrača kot neresnične.

KPK je v odgovoru podala mnenje o predlogu sprememb in dopolnitev Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije – E (ZLPLS-E). Komisija je v odgovoru povzela opozorila, ki jih je pripravila v času sprejemanja ZLPLS-D (Ocena izpostavljenosti korupcijskim tveganjem št. 00111-1/2011 z dne 5.11.2011) ter ponovila povzetek neresničnih dejstev.
Problematična je predpostavka, da vrsta sodnih sporov predstavlja sistemsko tveganje. Vsaka humanitarna oziroma invalidska organizacija, prejemnica sredstev FIHO, ima z zakonom in podzakonskimi akti pravico do vložitve tožbe na upravnem sodišču glede sklepa o dodelitvi višine sredstev FIHO. Teoretično bi lahko tožbo vsako leto vložilo okoli 94 organizacij, katerih programi, delovanje ali naložbe so predmet sofinanciranja iz sredstev FIHO. Dejstvo pa je, da se tega pravnega instrumenta poslužujejo vedno iste invalidske oziroma humanitarne organizacije, ki nikoli niso zadovoljne z višino dodeljenih sredstev. Ne glede na to, FIHO vedno spoštuje sodbe upravnega sodišča. Po vsaki izrečeni sodbi FIHO ponovno, celovito in analitično oceni vlogo organizacije, ki je vložila tožbo, in na podlagi vrednotenj primerljivih programov in velikosti organizacij na podlagi Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO (soglasje k temu aktu daje DZ RS) in Navodil za uporabo meril pri ocenjevanju finančno ovrednotenih letnih delovnih programov ponovno izreče sklep o višini dodeljenih sredstev (oba dokumenta sta javno dostopna na spletni strani FIHO).

FIHO zato kategorično zanika navedbo Komisije za preprečevanje korupcije, da ne spoštuje odločbe Upravnega sodišča RS.

Prav tako je nerazumljivo ponavljanje neresničnega dejstva s strani KPK, da FIHO financira fizične osebe. Ponovitev tega neresničnega dejstva nas navaja k sklepu, da se komisija vsebinsko ni seznanila z nameni, poslanstvom in cilji delovanja tako FIHO kot tudi FŠO. In ravno na podlagi takšnih in podobnih zgrešenih podmen izvaja obširne teze o nepravilnostih, korupcijskih tveganjih in netransparentnosti pri delu obeh fundacij, ki jih urejuje Zakon o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije.

FIHO in člani njenih organov odločno zanikajo vse sume in očitke na račun nepravilnosti, korupcijskih tveganj in netransparentnosti pri delu organov FIHO, ki so pristojni za razporejanje sredstev in odobritev letnega načrta delovanja fundacije. Nikoli in nikdar ni bilo v nobenem postopku dokazano pridobivanje protipravnih oziroma premoženjskih koristi članov organov FIHO oziroma njihovih družinskih članov.

Revizija Računskega sodišča RS (RS RS) za leto 2008 je zaradi ugotovljenih nepravilnosti pri poslovanju FIHO, ki smo jih odpravili že v času poteka revizije, med drugim naložila tudi prenovitev kriterijev in meril za ocenjevanje finančno ovrednotenih letnih delovnih načrtov invalidskih in humanitarnih organizacij. Ker je prenova kriterijev in meril izredno kompleksna in zahtevna, smo izdelali časovnico priprave prenovljenih kriterijev in meril, ki se jo - glede na objektivne okoliščine (smrt direktorja FIHO jeseni 2011, novo oblikovanje Sveta FIHO od februarja 2012 do julija 2012) - poskušamo držati. V strokovni službi bomo naredili vse, da bodo prenovljeni kriteriji in merila pripravljena za potrditev na seji Sveta FIHO pred izvedbo razpisa za sofinanciranje invalidskih in humanitarnih organizacij v letu 2013.

Zagotovo se v FIHO strinjamo z vsemi prizadevanji različnih organov RS za krepitev pravne države in preprečevanje možnosti koruptivnih ravnanj. Na drugi strani pa ne moremo pristajati na časovno že preživete postopke, v okviru katerih pristojna institucija dokazano samo nekritično povzame že večdesetletne znane obtožbe nekaterih posameznikov izpostavljenih v javnosti ter jih pod krinko boja proti korupciji ponavljajoče plasira za potrebe dnevne politike pri spreminjanju številčne in strukturne sestave Sveta FIHO (vsebine vseh sprememb ZLPLS se vedno nanašajo na zapisano vsebino).

Ob tem pa niti besede ne nameni zagotavljanju stabilnosti virov za doseganje poslanstva in namena FIHO, ne nagovori možnosti definiranja novih virov, ne nameni nobene besede vdiranju tujih prirediteljev iger na srečo na slovenski trg, pri čemer ne odvajajo niti koncesijskih dajatev, niti drugih davščin, ne nagovori disperzijo podeljevanja statusov invalidskih in humanitarnih organizacij, kar predstavlja vedno večje število upravičenih organizacij za sofinanciranje njihovih letnih programov in posledično manjšo učinkovitost sredstev FIHO v smislu sofinanciranja socialnih in posebnih socialnih programov invalidskih organizacij v RS.

V FIHO smo s preteklim delovanjem vedno dokazovali razvojno naravnanost, doseganje večje učinkovitosti, večjo transparentnost delovanja in poslovanja. Za to pa si bomo prizadevali tudi v prihodnje.

Štefan Kušar, v.d. direktorja FIHO

 

©FIHO - Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v republiki Sloveniji