Izredna korespondenčna seja Sveta FIHO

V luči izrednih razmer, je Svet FIHO na 1. izredni korespondenčni seji soglasno odobril takojšnjo dodelitev sredstev iz rezervnega sklada FIHO v skupni višini 100.000 EUR za humanitarni organizaciji Rdeči Križ Slovenije in Slovenska Karitas za namene nujne in neposredne pomoči najbolj prizadetim posameznikom in družinam.

4. redna seja Sveta FIHO

Ljubljana, 20. 6. 2023

Svet Fundacije FIHO, ki mu predseduje Nataša Sorko, je na svoji 4. seji v torek, 20. junija, obravnaval in sprejel vse predloge Komisije za pripravo aktov, letno Poročilo o delu in finančnem poslovanju Fundacije za leto 2022, Svet Fundacije pa je sprejel tudi stališče do načrtovane prodaje Športne loterije. Svetniki so večino sklepov sprejeli soglasno.

Med pomembnejšimi sklepi torkove seje Sveta FIHO so zlasti naslednji:

Na predlog Komisije za pripravo aktov so bili sprejeti vsi predlogi za spremembe in dopolnitve Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO. Spremembe in dopolnitve sledijo usmeritvam in priporočilom Računskega sodišča in Komisije za preprečevanje korupcije z namenom, da se še dodatno objektivizirajo pravila za ocenjevanje vlog prijavljenih programov.

Svetniki so sprejeli tudi Navodila o prenosih in spremembah namembnosti sredstev FIHO. Spremembe in dopolnitve se nanašajo na določitev roka za porabo in poročanje o prenešenih sredstev FIHO, ukrepih neizpolnjevanja omenjenih navodil ter ureja finančni okvir, po katerem so organizacije zavezane zaprositi FIHO o spremembi namembnosti odobrenih sredstev FIHO.

Svet FIHO je tudi sprejel Poročilo o delu in finančnem poslovanju FIHO v letu 2022.

Glede načrtovane prodaje Športne loterije pa Svet FIHO poziva vse deležnike k največji možni skrbnosti pri preučitvi, kaj je glede lastništva Športne loterije najboljša odločitev, še posebej z vidika širše družbene odgovornosti glede skrbi za najbolj ranljive skupine posameznikov v naši državi. Svet FIHO poziva vse vpletene deležnike, naj imajo pred očmi, da pri tem ne sme priti do znižanja sredstev za financiranje invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij, saj bi to lahko vplivalo na zmanjševanje kakovosti življenja najbolj ranljivih posameznikov in onemogočilo izvajanje prenekaterih posebnih socialnih programov.

 

Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS

Poziv k tehtni preučitvi vseh vidikov lastništva Loterije Slovenije

Spoštovani,

v javnost je v zadnjih dneh prišla informacija, da se za nakup Športne loterije zanima britanska družba Entain skupaj s češkimi partnerji. Entain je eden največjih spletnih ponudnikov iger na srečo, saj je lastnik znanih blagovnih znamk Bwin, Sporting Bets in Party Poker.

Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (FIHO) je 40-odstotni lastnik Loterije Slovenija d.d., ki ima v lasti 20 odstotkov delnic Športne Loterije. FIHO sofinancira delovanje, naložbe ter posebne socialne programe in storitve za več kot 400.000 najbolj ranljivih prebivalcev naše države, ki jih izvajajo slovenske invalidske in humanitarne organizacije. V ta namen prek koncesijskih dajatev in dividend pridobiva sredstva od Loterije Slovenije (80% koncesijskih dajatev, 20 % prejme Fundacija za šport – FŠO), Športne loterije (20% koncesijskih dajatev, 80% prejme FŠO) in drugih prirediteljev iger na srečo. Prejeta sredstva od koncesijskih dajatev FIHO skrbno namenja invalidskim in humanitarnim organizacijam za izvajanje socialnih programov, za storitve, za njihovo delovanje in naložbe v potrebna osnovna sredstva. Pri vsaki spremembi, ki lahko vpliva na tako pomembno področje širšega družbenega pomena na invalidskem, humanitarnem in tudi športnem področju, je potrebno predhodno preveriti vse možne posledice.

Zato v FIHO pozivamo vse deležnike k največji možni skrbnosti pri preučitvi, kaj je glede lastništva Športne loterije najboljša odločitev, še posebej z vidika širše družbene odgovornosti glede skrbi za najbolj ranljive skupine posameznikov v naši državi. FIHO zato poziva vse vpletene deležnike, naj imajo pred očmi, da pri tem ne sme priti do znižanja sredstev za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij kakor tudi ne športnih organizacij, saj bi to lahko vplivalo na zmanjševanje kakovosti življenja najbolj ranljivih posameznikov in onemogočilo izvajanje prenekaterih posebnih socialnih programov invalidskih in humanitarnih organizacij.

Izhajati moramo iz dejstva, da je za prenekatere uporabnike posebnih/socialnih programov vključenost v invalidske oz. humanitarne organizacije edina možnost za kompenzacijo njihove invalidnosti oziroma bi se z ukinitvijo programov in storitev bistveno poslabšala socialna varnost uporabnikov in otežilo reševanje ogroženih ljudi in življenj, reševanje socialnih stisk in težav oziroma reševanje socialnih potreb posameznikov in ohranjanje njihovega dostojanstva.

 

Ljubljana, 25. maj 2023

Fundacija za financiranje invalidskih

in humanitarnih organizacij v RS

3. redna seja Sveta FIHO

Ljubljana, 27.2.2023

 

V ponedeljek, dne 27.2. 2023, je potekala 3. redna seja Sveta FIHO v 6. mandatnem obdobju.

Svetniki so obravnavali in sprejeli zaključni račun za leto 2022 ter bili seznanjeni s poročilom Nadzornega odbora ter računovodskim poročilom. Svetniki so obravnavali in sprejeli letni program dela FIHO v tekočem letu 2023. Svetniki so se seznanili s tekočim delom Nadzornega odbora in informacijami Nadzornega odbora o pritožbah na Sklep o razporeditvi sredstev FIHO za leto 2023. Svet FIHO se je tudi seznanil z informacijo o delu Komisije za pripravo aktov FIHO za pripravo in predloge sprememb aktov FIHO.

Svet FIHO sprejel Sklep o razporeditvi sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam za leto 2023

Ljubljana, 21.12.2022.

Svet FIHO je na 2. redni seji dne 21.12.2022 sprejel razporeditev sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam za leto 2023. Organizacijam so bili že posredovani sklepi o razporeditvi in pripadajoče pogodbe v podpis.

Razporeditev sredstev FIHO za leto 2023 – invalidske organizacije

Razporeditev sredstev FIHO za leto 2023 – humanitarne organizacije

ODPIRANJE VLOG

Komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam, sta dne 27. in 28. 10. 2022 odprli vloge, prispele na podlagi Javnega razpisa za razporeditev sredstev FIHO v letu 2023, objavljenega v Uradnem listu RS št. 122/2022 dne 23. 9. 2022.

V predpisanem roku je vloge posredovalo 31 invalidskih organizacij in 88 humanitarnih organizacij. Vse invalidske organizacije so v vlogah zaprosile za sredstva v skupni višini 25.015.572,65 €, vse humanitarne organizacije pa v višini 14.788.579,57 €. Glede na to, da so načrtovana razpisana sredstva za leto 2023 za invalidske organizacije v višini 12.122.500,00 €, za humanitarne organizacije pa 6.527.500,00 €, je razvidno, da razpisana sredstva ne zadoščajo za pokrivanje potreb uporabnikov posameznih skupin in da bomo morali vsi deležniki iskati rešitve za pomoč v skrbi za najbolj ranljive prebivalce naše države.

Državni zbor podal soglasje k Spremembam in dopolnitvam Pravil FIHO

V Uradnem listu RS, št. 128/2022, je bilo objavljeno soglasje:

Sklep o soglasju k Spremembam in dopolnitvam Pravil Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji.

Na podlagi tretjega odstavka 11. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96, 47/97, 102/07, 26/11, 109/11, 58/12 in 29/17 – ZŠpo-1) in drugega odstavka 13. člena Odloka o ustanovitvi Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 9/98 in 76/10) ter v skladu s 112. členom Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17, 46/20, 105/21 – odl. US in 111/21) je Državni zbor na seji 4. oktobra 2022 sprejel

S K L E P
o soglasju k Spremembam in dopolnitvam
Pravil Fundacije za financiranje invalidskih
in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji

Državni zbor daje soglasje k Spremembam in dopolnitvam Pravil Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji z dne 25. 1. 2022, 3. 2. 2022 in 24. 2. 2022.

Št. 620-01/22-3/10
Ljubljana, dne 4. oktobra 2022
EPA 2718-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Urška Klakočar Zupančič
predsednica

Opomnik

Informativni dnevi o razpisu FIHO za leto 2023 bodo potekali v prostorih Emona Efekta, Stegne 21c, II. nadstropje, 1000 Ljubljana,

  • za HUMANITARNE organizacije v TOREK dne 4. 10. 2022 od 9.00 – 12.00 ure  in
  • za INVALIDSKE organizacije v SREDO dne 5. 10. 2022 od 9.00 – 12.00 ure.

Udeležbo na informativnih dnevih je potrebno zaradi razporeditve udeležencev glede na prostorske zmogljivosti predhodno sporočiti strokovni službi FIHO na e-mail: info@fiho.si. Vse dodatne informacije in navodila v zvezi z razpisom so na voljo vsak delovni dan od 9. – 13. ure po telefonu: 01-500-77-00, elektronski pošti info@fiho.si ali v navedenem terminu osebno v prostorih FIHO.

Besedilo Javnega razpisa FIHO za leto 2023

Pri ocenjevanju vlog invalidskih in humanitarnih organizacij bosta Komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam uporabili
Pravilnik o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO  ter
Navodilo o uporabi meril za ocenjevanje finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih organizacij

Vlogo za leto 2023 bo potrebno izpolniti in oddati preko spletnega programa FIHO Razpisi. Zadnji rok za oddajo je 24.10.2022. Pred izpolnjevanjem obrazcev v spletnem programu predlagamo, da si preberete
Vsebinska navodila za izpolnjevanje razpisa FIHO .

Organizacije se lahko za dodatne informacije glede priprave vlog za razpis obrnejo na strokovno službo FIHO na elektronski naslov info@fiho.si in na telefonsko številko +386(01) 500 77 00, vsak delovni dan med 9.00 in 13.00 uro.

Dostop do Spletnega programa Razpisi.

Na spletu lahko prebirate:

Svetniki sprejeli Finančni načrt za leto 2023

Ljubljana, 21.9.2022 – Danes je potekala 1. redna seja Sveta FIHO v 6. mandatnem obdobju.

Svetniki so sprejeli finančni načrt FIHO za leto 2023 v enaki višini kot za leto 2022 – 19,2 milijona evrov. Potrdili so tudi besedilo Javnega razpisa za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v letu 2023. Dogovorili so terminski načrt prioritetnih nalog do konca tekočega leta, s poudarkom na spremembah in dopolnitvah nekaterih aktov FIHO v skladu z usmeritvami Računskega sodišča RS in Komisijo za preprečevanje korupcije.