Opomnik

Informativni dnevi o razpisu FIHO za leto 2023 bodo potekali v prostorih Emona Efekta, Stegne 21c, II. nadstropje, 1000 Ljubljana,

  • za HUMANITARNE organizacije v TOREK dne 4. 10. 2022 od 9.00 – 12.00 ure  in
  • za INVALIDSKE organizacije v SREDO dne 5. 10. 2022 od 9.00 – 12.00 ure.

Udeležbo na informativnih dnevih je potrebno zaradi razporeditve udeležencev glede na prostorske zmogljivosti predhodno sporočiti strokovni službi FIHO na e-mail: info@fiho.si. Vse dodatne informacije in navodila v zvezi z razpisom so na voljo vsak delovni dan od 9. – 13. ure po telefonu: 01-500-77-00, elektronski pošti info@fiho.si ali v navedenem terminu osebno v prostorih FIHO.

Svetniki sprejeli Finančni načrt za leto 2023

Ljubljana, 21.9.2022 – Danes je potekala 1. redna seja Sveta FIHO v 6. mandatnem obdobju.

Svetniki so sprejeli finančni načrt FIHO za leto 2023 v enaki višini kot za leto 2022 – 19,2 milijona evrov. Potrdili so tudi besedilo Javnega razpisa za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v letu 2023. Dogovorili so terminski načrt prioritetnih nalog do konca tekočega leta, s poudarkom na spremembah in dopolnitvah nekaterih aktov FIHO v skladu z usmeritvami Računskega sodišča RS in Komisijo za preprečevanje korupcije.

Nova predsednica Sveta FIHO postala Nataša Sorko

Ljubljana, 21. 6. 2022 – Danes je potekala konstitutivna seja Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO) v novem, šestem mandatnem obdobju (2022–2027).

Na prvi seji so svetniki po uvodnih formalnostih soglasno izvolili Natašo Sorko za predsednico Sveta FIHO in Midheta Huskiča za namestnika predsednika. Nadalje je Svet FIHO imenoval člane stalnih komisij FIHO: Komisijo za pripravo aktov, Komisijo za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam in Komisijo za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam.

Direktor FIHO Borut Sever je svetnike seznanil z aktualnimi vsebinami in aktivnostmi strokovne službe v tekočem letu, predstavil finančno stanje Fundacije in podal osnovne informacije, ki so potrebne za nemoteno delo svetnikov, ter predvidenim potekom sej Sveta FIHO v tem letu.

Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji ima 23 članov. Državni zbor Republike Slovenije imenuje 20 članov na predlog upravičenih predlagateljev v skladu z določbami drugega odstavka 10. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije: invalidske organizacije predlagajo 10 članov, humanitarne organizacije predlagajo 7 članov, po enega člana predlagajo Rdeči križ Slovenije, Slovenska Karitas in Gorska reševalna zveza Slovenije. Vlada Republike Slovenije imenuje tri člane Sveta FIHO, dva člana je že imenovala, sklep o imenovanju tretjega pa pričakujemo.

Naslednja redna seja Sveta FIHO bo predvidoma konec meseca avgusta 2022

Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij

Stegne 21c

1000 Ljubljana

www.fiho.si

info@fiho.si

Zadnja seja svetnikov V. mandata

V sredo 8. junija 2022 je potekala 27. in s tem tudi zadnja seja Sveta FIHO v V. mandatu FIHO. Po petih letih, med drugim se je zamenjalo 6 direktorjev in trije predsedniki Sveta, so se svetniki na zadnji seji seznanili z revizijo, sprejeli Poročilo o delu Fundacije za leto 2021, imenovali predstavnika za udeležbo na letni Skupščini Loterije Slovenije d. d., se seznanili z opravljenimi nadzori za leto 2021, potrdili razporeditev rezervnih sredstev posameznim prosilcem, predvsem tudi v luči ukrajinske vojne, in zadolžili direktorja FIHO za izvedbo nekaterih razvojnih nalog v prihodnosti. Kljub težavam, ki so zaznamovale V. mandat, vezane tako na obdobje COVID-19 ukrepov kot na iskanje potrebnega konsenza, so uspeli ob koncu mandata prenoviti Pravila FIHO, h katerim mora dati soglasje še Državni zbor RS.

Vsem svetnikom bi se radi zahvalili za njihov prispevek pri delu Fundacije za financiranje programov invalidskih in humanitarnih organizacij, saj je tudi v V. mandatu opravljala svoje naloge in predvsem svoje poslanstvo.

Državni zbor sprejel sklep o imenovanju članov Sveta Fundacije

Državni zbor je na seji 16. 3. 2022 sprejel sklep o imenovanju članov Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji. Šesto mandatno obdobje bo pričelo teči po izteku mandata članom Sveta FIHO v mandatnem obdobju 2017 – 2022. V Svet Fundacije se za dobo petih let imenujejo:

– na predlog reprezentativnih in drugih invalidskih organizacij, ki delujejo na državni ravni in na predlog Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije

1. Polona CAR, Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije
2. Mateja DE REYA, Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije
3. Midhet HUSKIČ, Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije
4. Iztok MRAK, Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije
5. Jože OKOREN, Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije
6. mag. Vladimir PEGAN, Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije
7. Martina PISKAČ, YHD – Društvo za teorijo in kulturo hendikepa
8. Špela ŠUŠTERŠIČ, Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije
9. Lojze TOMAŽEVIČ, Sonček – Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije
10. Petra ZAJC, Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije

– na predlog Rdečega križa Slovenije – Zveze združenj:
11. mag. Nuška JERMAN

– na predlog Slovenske Karitas:
12. mag. Helena ZEVNIK ROZMAN

– na predlog Gorske reševalne zveze Slovenije:
13. Miha KUHAR

– na predlog humanitarnih organizacij, ki so vpisane v razvid humanitarnih organizacij:
14. mag. Nataša JAN, Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije
15. Gregor KOBAL, Zveza klubov zdravljenih alkoholikov Slovenije
16. Dragica SAJKO, Društvo za cistično fibrozo
17. Nataša SORKO, Društvo žarek upanja – pomoč pri odvisnostih in zasvojenostih
18. Jožef TIVADAR, ZDUS – Zveza društev upokojencev Slovenije
19. dr. Janja ZAVRŠNIK, Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote
20. Špela ZGONC, Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja Varna hiša Gorenjske

Svet FIHO je imenoval novega vršilca dolžnosti direktorja fundacije

G. Borut Sever je skladno s sklepom 25. redne seje Sveta FIHO, ki je potekala dne 24. 2. 2022, s 1. 3. 2022, od bivšega v. d. direktorja Vilka Kolbla, mag., prevzel poslovodenje strokovne službe kot novi vršilec dolžnosti direktorja.

Funkcijo vršilca dolžnosti direktorja bo g. Sever v skladu z akti FIHO opravljal do izdaje soglasja Vlade RS k njegovemu imenovanju za direktorja.

Več si lahko preberete na naslednji povezavi:
https://www.rtvslo.si/dostopno/clanki/intervju-z-borutom-severjem-novim-direktorjem-fiha/614131

Umrl član Sveta FIHO g. Ivo Jakovljevič

Sporočamo vam žalostno novico, da nas je iznenada in nepričakovano zapustil član Sveta FIHO g. Ivo Jakovljevič.

Ivo Jakovljevič je bil petnajst let član Sveta FIHO, član Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam, podpredsednik Sveta FIHO in član številnih delovnih skupin v okviru fundacije. Vseskozi je aktivno sodeloval pri uresničevanju poslanstva FIHO, se zavzemal za uresničevanje pravic invalidov in za  izboljšanje kakovosti življenja različnih ranljivih skupin.

Spominjali se ga bomo po  izjemni kritičnosti do različnih poizkusov politike v smeri kakršnegakoli krnjenja pridobljenih pravic invalidov.

Pogrešali ga bomo kot strokovnega sodelavca in izjemnega prijatelja.

Naj počiva v miru.

Strokovna služba FIHO

Svet FIHO na 24. redni seji, dne 25. 1. 2022 imenoval novega direktorja

Člani Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS, so na 24. redni seji Sveta FIHO, ki je potekala dne 25. 1. 2022, za novega direktorja fundacije imenovali Boruta Severja.

Borut Sever, ki je do sedaj vodil Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS), je dobil večino glasov 23-članskega Sveta FIHO. Svet direktorja imenuje za petletni mandat, soglasje pa mora dati še Vlada.

Več si lahko preberete na naslednji povezavi: https://www.delo.si/novice/slovenija/en-kandidat-ostopil-ostajajo-se-stirje/

SREČNO 2022

Beseda ‘srečno’ ni in naj ne bo le izraz navade, hiter stisk roke in bežni nasmeh. Je iskrena želja, ki v nas odzvanja še dolgo po tem, ko pospravimo novoletne okraske. V prihajajočem letu Vam želimo sreče, zdravja in osebnega zadovoljstva.

Ekipa FIHO