Namen delovanja

Osnovna dejavnost fundacije, s katero bo uresničevala svoj namen, je financiranje oziroma sofinanciranje:

  • izvajanja posebnih socialnih programov in storitev invalidskih organizacij oziroma programov humanitarnih organizacij za reševanje socialnih stisk in težav oziroma reševanje socialnih potreb posameznikov,
  • delovanja invalidskih oziroma humanitarnih organizacij,
  • naložb v osnovna sredstva invalidskih oziroma humanitarnih organizacij ter njihovo vzdrževanje

Ustanovitveno premoženje

Ustanovitveno premoženje FIHO predstavlja 40 % navadnih imenskih delnic, ki jih na podlagi 1. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96 in 47/97) Loterija Slovenije, p.o. po preoblikovanju v delniško družbo, prenese v last in posest fundacije.

Nominalna vrednost ustanovitvenega premoženja na dan 1.1.1993 znaša 297.120.000 tolarjev.

Vrednost ustanovitvenega premoženja se lahko poveča na podlagi 7. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije.

Viri sredstev

FIHO upravlja s sredstvi, ki jih pridobiva s plačevanjem dajatev za prirejanje iger na srečo po določbah Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95), in sicer:

  • s plačili koncesijskih dajatev za trajno prirejanje klasičnih iger na srečo,
  • s plačili koncesijskih dajatev za prirejanje posebnih iger na srečo,
  • s plačili dajatev za občasno prirejanje klasičnih iger na srečo

FIHO upravlja tudi s sredstvi, ki jih pridobiva z darili, volili in drugimi prihodki.