FIHO
Stegne 21c
1000 Ljubljana

Tel.: +386(01) 500 77 00
E-mail: info@fiho.si
Poslovni čas:
ponedeljek-petek: 7.00-15.00

 domov 


 

Seje sveta FIHO
Aktualno - Novice - Dogodki

27.11.2018

Svet FIHO na 10. redni seji imenoval novega predsednika Sveta FIHO


Danes je potekala 10. redna seja sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO).

Svet FIHO je prejel odstopno izjavo Andreja Klemenca in za predsednika Sveta FIHO imenoval Simona Švarca. Simon Švarc bo funkcijo nastopil 1.1.2019.

Svet FIHO je imenoval delovno skupino, ki bo do naslednje seje pripravila predlog glede poziva KPK k integritetnem ravnanju svetnikov pri izvedbi javnega razpisa za razporeditev sredstev FIHO v letu 2019.

Svetniki so se seznanili s Poročilom nadzornega odbora FIHO, Poročilom invalidske komisije o porabi prenesenih sredstev FIHO iz preteklega leta in sprejeli dodatne predloge komisij za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam.

26.10.2018

FIHO objavlja razpis za sofinanciranje invalidskih in humanitarnih organizacij v letu 2019


V uradnem listu je danes objavljen Javni razpis Fundacije FIHO.
Vse informacije o razpisu so na 'Javni razpis'

25.10.2018

Potrjen finančni načrt FIHO za 2019 ter razpis za sofinanciranje invalidskih in humanitarnih organizacij v letu 2019


Danes je potekala seja Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO), na kateri je bil sprejet finančni načrt za leto 2019 in besedilo razpisa za razporeditev sredstev.

Svet fundacije je sprejel finančni načrti FIHO za leto 2019 v višini 17.465.000 EUR, poleg tega pa je obravnaval in tudi sprejel predlog besedila Javnega razpisa za razporeditev sredstev fundacije v letu 2019. Skupna višina razpoložljivih sredstev znaša 16.941.050 EUR, od tega je za sofinanciranje invalidskih organizacij predvideno 11.011.682,50 EUR, za sofinanciranje humanitarnih organizacij pa 5.929.367,50 EUR. Javni razpis bo objavljen v Uradnem listu RS v petek, 26. oktobra 2018. Rok za oddajo vlog na razpis je 25 dni po objavi razpisa.

21.6.2018

Svet FIHO je na 8. redni seji za direktorja FIHO imenoval Vladimirja Kukavico, sprejel Poročilo o delu FIHO v letu 2017 in se seznanil s pozivom Računskega sodišča RS


Danes je potekalo nadaljevanje 8. redne seje Sveta FIHO

Na podlagi izvedenih volitev je Svet FIHO za 5 letno mandatno obdobje za direktorja FIHO imenoval Vladimirja Kukavico. Imenovani bo do pridobitve soglasja Vlade Republike Slovenije k imenovanju, opravljal funkcijo kot vršilec dolžnosti.

Svetniki FIHO so obravnavali in soglasno potrdili predlog Poročila o delu in poslovanju FIHO za leto 2017. Poročilo bo posredovano v potrditev Državnemu zboru Republike Slovenije in drugim prejemnikom še v tem mesecu.

Svet FIHO je obravnaval tudi predloge Komisije za pripravo aktov FIHO, predloge obeh komisij za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam ter se seznanil s pozivom Računskega sodišča RS k posredovanju dokazil o izvajanju popravljalnih ukrepov.

8.5.2018

Svet FIHO na 7. redni seji o razpisu za direktorja FIHO in o gradivu za XXII. Sejo Skupščine Loterije Slovenije d.d


Danes je potekala 7. redna seja sveta FIHO.

Svet FIHO je obravnaval gradivo za XXII. sejo Skupščine Loterije Slovenije d.d. in potrdil vse predlagane sklepe. Za udeležbo in glasovanje na seji skupščine so svetniki FIHO imenovali namestnika predsednika Sveta FIHO Iva Jakovljeviča.

Člani sveta FIHO so se seznanili s sklepom Vlade RS, s katerim ni izdala soglasja k imenovanju aktualnega vršilca dolžnosti za direktorja FIHO. Svet FIHO je zato sprejel besedilo javnega razpisa za direktorja, ki bo objavljen v Uradnem listu v petek, 11.5.2018.

Svetniki so se seznanili z odzivnim poročilom, katerega je fundacija v skladu z uresničevanjem popravljalnih ukrepov posredovala Računskemu sodišču RS.

Obravnavali so tudi Poročilo o poročilih invalidskih in humanitarnih organizacij o porabi sredstev FIHO v letu 2017, imenovali delovno skupino za integriteto in sprejeli dodatne predloge komisij za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam.

O predlogih Komisije za pripravo aktov FIHO bo Svet FIHO razpravljal na naslednji seji, ki bo predvidoma v začetku meseca junija 2018.

27.2.2018

Poziv za ukinitev davka na srečke


Vladi Republike Slovenije,
Državnemu zboru Republike Slovenije,
Državnemu svetu Republike Slovenije,
Poslankam in poslancem DZ RS.


Svet FIHO je na svoji 6. redni seji dne 27.2.2018 ob obravnavi zaključnega računa poslovanja FIHO in pregledu možnosti sofinanciranja invalidskih in humanitarnih organizacij po dvanajstinah (temelj je sklep o razporeditvi sredstev v letu 2018) ugotovil, da bo moral zaradi nižjih prilivov koncesijskih dajatev iz naslova klasičnih iger na srečo od načrtovanih pričeti zniževati višino mesečnih dotacij invalidskim in humanitarnim organizacijam.

Na nižji obseg zbranih koncesijskih dajatev nedvomno pomembno vpliva uveden 10% davek od srečk. Že predlagatelj Zakona o davku od srečk, ki je začel veljati jeseni 2013, je ob sprejemu napovedal, da se bo promet obeh loterij, zaradi davka znižal za 10 %. Davek od srečk namreč v strukturi cene iger na srečo vpliva na sorazmerno zmanjšanje dobitkov, ki jih igralci sicer v veliki meri vračajo v igre, neposredna posledica tega pa je znižanje prometa. Ob uvedbi davka je predlagatelj napovedal, da gre za začasni interventni ukrep v sklopu t.i. kriznih davkov, ki bo v primeru bistvenega zmanjšanja zbranih koncesijskih dajatev ukinjen. V tujini takšne obdavčitve ne poznajo.

Ocenjujemo, da je bil samo zaradi uvedenega 10 odstotnega davka od srečk dejanski promet obeh loterij v obdobju 2014 – 2017 nižji za približno 37 milijonov evrov, obračunane koncesijske dajatve pa so bile nižje za 13 milijonov evrov, pri čemer se izpad v višini 8,6 milijona evrov nanaša na FIHO, nad čemer je Svet FIHO resno zaskrbljen.

FIHO kot 40 odstotni delničar Loterije Slovenije, d.d. izpostavlja tudi negativni vpliv uvedenega davka na čisti poslovni izid Loterije Slovenije v tem obdobju. Ocenjujemo, da je družba v obdobju 2014 – 2017 zaradi obračunanega davka od srečk, ki je znašal 36 milijonov evrov, izkazala za 55 milijonov evrov nižje prihodke od prodaje iger, 30 milijonov evrov nižji sklad za dobitke, 10 milijonov evrov nižje obračunane koncesijske dajatve ter 7 milijonov evrov nižji čisti dobiček. FIHO kot pomemben delničar Loterije Slovenije je posledično v tem obdobju prejel za 2,8 milijona evrov nižje dividende, ki jih tudi namenja za sofinanciranje dejavnosti invalidskih in humanitarnih organizacij.

Svet FIHO ugotavlja, da bo v primeru nadaljevanja nižanja koncesijskih dajatev, na katere poleg uvedenega 10% davka na srečke vpliva tudi nepredvidljivost loterijske dejavnosti zaradi vpliva naključij (neugodno število in dinamika vplačanih izžrebanih glavnih dobitkov pri največjih klasičnih igrah, na kar prireditelj zaradi narave iger na srečo nima nikakršnega vpliva), resno ogroženo delovanje 27 invalidskih in 82 humanitarnih organizacij, ki izvajajo življenjsko pomembne posebne socialne programe za prek 100.000 uporabnikov v invalidskih organizacijah in socialne programe za več kot 280.000 uporabnikov v humanitarnih organizacijah.

FIHO poziva Vlado Republike Slovenije, Državni zbor in Državni svet Republike Slovenije, vse poslanke in poslance, pristojna ministrstva ter ostale deležnike k ukinitvi 10 % davka na srečke. Davek je bil namreč uveden v sklopu začasnih interventnih ukrepov v času gospodarske krize v letu 2013 z zagotovilom, da se bo ukinil, če bo uvedba davka vplivala na znižanje koncesijskih dajatev za obe fundaciji, oziroma, ko se bodo javne finance konsolidirale.

Predsednik Sveta FIHO
Andrej KLEMENC

v.d.direktorja FIHO
Gregor KOBAL

27.2.2018

Svet FIHO na 6. redni seji o poslovanju fundacije v letu 2017


Danes je potekala 6. redna seja Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO).

Svet FIHO je obravnaval in sprejel zaključni račun FIHO za leto 2017 (poročilo Nadzornega odbora ter računovodsko poročilo za leto 2017). Svetniki so potrdili, da so prihodki v letu 2017 znašali 17.468.541,00 EUR, odhodki pa 18.665.281 EUR, kar pomeni, da znaša presežek odhodkov nad prihodki 1.196.740,00 EUR. Svetniki so ob tem izrazili zaskrbljenost zaradi negativnega vpliva davka na loterijske srečke, kar so že nakazali v Letnem poročilu za leto 2016. Koncesnine Loterije Slovenije d. d., ki so najpomembnejši vir fundacije, se namreč še naprej nižajo: v primerjavi z letom 2016 so bile leta 2017 za 1.600.000 EUR nižje, to pa posledično pomeni toliko denarja manj za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij.

Svetniki so se seznanili s Poročilom revizijskega poročila Računskega sodišča RS o pravilnosti in učinkovitosti poslovanja FIHO ter z zahtevanimi vsebinami v predložitvi odzivnega poročila.

Obravnavali in sprejeli so program nadzorov v invalidskih in humanitarnih organizacijah v letu 2018 za leto 2017. FIHO načrtuje izvedbo 9 rednih in 1 izredni nadzor v invalidskih in 27 rednih nadzorov v humanitarnih organizacijah.

Svet se je seznanil tudi z informacijami Nadzornega odbora o pritožbah na Sklep FIHO 2018 o (so)financiranju invalidskih in humanitarnih organizacij. Nadzorni odbor je ugotovil, da so bile vse pritožbe razen ene invalidske in ene humanitarne, neutemeljene.

Svetniki so obravnavali Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo, katerega je vložil v proceduro poslanec Branko Zorman (SMC) in besedila v predlagani vsebini ne podpirajo.

Svetniki so potrdili še dodatne predloge komisij za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskim in humanitarnim organizacijam.

25.1.2018

Poročanje za leto 2017


Skladno z akti fundacije FIHO morajo organizacije, ki so pridobile sredstva za delovanje v letu 2017 pripraviti poročilo o njihovi porabi. Rok za izdelavo poročila je 28.2.2018. Organizacije bodo poročale preko spletnega programa "FIHO Razpisi", ki bo hkrati tudi edini možen način poročanja. Spletna aplikacija ponuja organizacijam veliko vnaprej vpisanih podatkov o razporejenih sredstvih FIHO za leto 2017. Poročilo je na voljo od 25.1. dalje in ga bo potrebno zaključiti do 28.2.2018. Poročanje je razdeljeno v dva obrazca. Prvi je standardno poročilo o porabi sredstev, razporejenih na podlagi sklepa k osnovni pogodbi o so/financiranju v letu 2017. Drugi vsebuje poročanje o porabi morebitno dodeljenih rezervnih sredstvih.

Poleg poročanja je za zveze, ki imajo s sklepom za leto 2018 odobrena sredstva na lokalni ravni, odprt obrazec 'Razdelilnik', kjer so obvezane vnašati podatke za svoja lokalna društva. Rok za oddajo razdelilnika je 31.3.2018

3.1.2018

Mnenje Računskega sodišča o pravilnosti poslovanja FIHO


Računsko sodišče RS je v letih 2016 in 2017 izvajalo revizijo pravilnosti in učinkovitosti poslovanja Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij za leti 2014 in 2015.

Fundacija je v skladu s pravnim poukom v roku posredovala ugovor na prejeti Predlog revizijskega poročila s stališčem, da ugotovitve v Predlogu ne morejo biti dokončne. Računsko sodišče je v zvezi s pravilnostjo poslovanja izreklo "mnenje s pridržkom", v zvezi z učinkovitostjo razdeljevanja sredstev invalidskim in humanitarnim organizacijam pa oceno "delno učinkovito". V zvezi z ugovori fundacije zoper revizijska razkritja, je Računsko sodišče v štirih primerih kot neutemeljene zavrnilo, v enem primeru pa spremenilo besedilo iz revizijskega razkritja.

Celotno poročilo je objavljeno na spletni strani Računskega sodišča, ugovor fundacije zoper revizijska razkritja pa tukaj.

20.12.2017

Svet FIHO na 5. redni seji o razporeditvi sredstev za leto 2018


Danes je potekala 5. redna seja Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (FIHO). Svet FIHO je obravnaval in sprejel Sklep o razporeditvi sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam v letu 2018.

Za sredstva v letu 2018 je zaprosilo 29 invalidskih in 90 humanitarnih organizacij, od katerih je Merila in kriterije za sofinanciranje izpolnjevalo 27 invalidskih ter 83 humanitarnih organizacij. V primeru realizacije finančnega načrta FIHO za 2018, ki je sestavljen iz ocene koncesijskih dajatev za trajno prirejanje klasičnih iger na srečo Loterije Slovenije d. d., ocene koncesijskih dajatev Športne loterije d. d. in ocene drugih prirediteljev iger na srečo, bodo invalidske organizacije predvidoma prejele sredstva v višini 11.370.450,00 EUR, humanitarne organizacije pa v višini 6.122.550,00 EUR.

Svet FIHO je na podlagi sprejetega Finančnega načrta FIHO za leto 2018 obravnaval in sprejel razporeditev sredstev za delovanje FIHO po posameznih namenih.

Svet FIHO je imenoval skrbnika načrta integritete v skladu z navodili Komisije za preprečevanje korupcije v RS, prav tako pa tudi sestavo inventurne komisije za mandatno obdobje in imenoval delovno skupino za pripravo obeležitve 20 letnice delovanja FIHO.

Svetniki so potrdili predloge Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam in Poročili o porabi prenesenih sredstev FIHO invalidskih in humanitarnih organizacij iz leta 2016 v leto 2017.

Naslednja redna seja Sveta FIHO bo potekala predvidoma februarja 2018.

13.11.2017

Odziv na odprto pismo


Nekorektnost predsednika Sveta FIHO Andreja Klemenca

Zgroženi smo nad pisanjem predsednika Sveta FIHO, Andreja Klemenca, saj menimo, da je vsebina odprtega pisma nesprejemljiva in ne prispeva h konstruktivnemu sodelovanju vseh članov Sveta FIHO, imenovanih v 5. mandatu.

Pisanje namreč ne odraža celotnega dogajanja na prvih sejah Sveta FIHO, ki je bilo s strani predsednika Sveta FIHO predstavljeno izrazito enostransko v škodo ostalih članov Sveta FIHO iz vrst invalidskih organizacij.

S tem dejanjem kaže na to, da žal ne deluje v dobro vseh uporabnikov sredstev FIHO.

Predstavniki invalidskih organizacij pričakujemo, da se za svoj zapis opraviči oz. predstavi celotno dogajanje na prvih sejah, tudi pritiske, lahko bi jim rekli celo izsiljevanje predstavnikov humanitarnih organizacij in predstavnikov vlade v Svetu FIHO.

Člani komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam

10.11.2017

Odprto pismo


Spoštovani uporabniki sredstev FIHO!

Po precej burnem dogajanju, ki je spremljalo izvedbo vseh štirih sej Sveta FIHO v tokratnem mandatu, bi rad na kratko pokomentiral dogajanje na zadnji seji in se zahvalil gospe Martini Piskač, ki je na tej seji s svojim konstruktivnim dejanjem ustvarila pogoje za sprejetje Finančnega načrta FIHO za leto 2018.

Posledično je bilo na tej seji v nadaljevanju sprejeto besedilo Javnega razpisa za razporeditev sredstev FIHO v letu 2018, ki je bilo objavljeno nekaj dni kasneje, to pa je podlaga, da lahko invalidske in humanitarne organizacije prijavijo svoje programe za leto 2018 in na podlagi teh prijav konkurirajo za (so)financiranje teh programov iz sredstev FIHO.

Za sprejem Finančnega načrta FIHO je potrebno soglasje 2/3 vseh članov Sveta FIHO, potrebnih je torej 16 glasov.

Člani Sveta FIHO, ki jih je v ta organ predlagal Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije in jih je tam 8, so svoje soglasje k sprejetju Finančnega načrta FIHO za leto 2018 pogojevali s tem, da Martina Piskač, ki jo je v Svet FIHO predlagalo YHD - Društvo za kulturo hendikepa, ne sme postati članica Invalidske komisije, komisije, ki pripravlja predloge za razporeditev sredstev invalidskim organizacijam. Brez vsaj dela glasov članov, ki jih je predlagal NSIOS, je sprejetje Finančnega načrta nemogoče. Morda ob teh zapletih ni odveč pripomniti, da je bila Martina Piskač na prvi seji Sveta FIHO, ki so jo svetniki, imenovani s strani NSIOS v drugem delu obstruirali, izvoljena v Invalidsko komisijo, a je bilo na naslednjih sejah sklenjeno, da se glasovanje o članih komisij ponovi.

Martina Piskač se je klub nasprotovanju nekaterih članov Sveta FIHO odločila, da bo uveljavila svojo pravico, da kot članica Sveta FIHO voli in je lahko tudi voljena. Tako je na seji v skladu s tam sprejetim Poslovnikom o konstituiranju stalnih komisij za glasovanje predlagala zaprto listo članov Invalidske komisije (med predlagane člane je uvrstila tudi sebe) in si za svoj predlog v skladu s sprejetim Poslovnikom zagotovila sedem podpisov članov Sveta FIHO.

Zelo podobno listo, a brez Piskačeve, je že prej pripravila tudi skupina, ki so jo (večinoma) sestavljali člani, ki jih je v Svet predlagal NSIOS. Ko so ti člani videli, da si je gospa Piskačeva zagotovila podporo sedmih podpisov za kandidaturo (kar seveda še ni pomenilo, da bo izvoljena, pomenilo je zgolj to, da bo kandidirala!) je prišlo do manjše zmede, nekateri člani, ki so bili predlagani na obeh listah, so začeli umikati svoja soglasja h kandidaturi in videti je bilo, da se v nadaljevanju utegne zgoditi podobna obstrukcija, kot smo je bili deležni na prvi seji Sveta. To bi seveda pomenilo, da finančni načrt za leto 2018 niti na 4. seji Sveta ne bi bil sprejet.

Med krajšim odmorom, ki je sledil, sem gospo Piskač prosil, da naj zaradi sprejetja Finančnega načrta za leto 2018 razmisli o umiku predloga svoje liste, kar je po kratkem premisleku tudi storila in kar ji, tako sem obveščen, zdaj nekateri tudi očitajo.

Na ta način se je sicer podredila pritisku, lahko bi rekli celo izsiljevanju, a je hkrati na prvo mesto postavila interes vseh organizacij, ki so odvisne od financiranja strani FIHO: humanitarnih in invalidskih, tistih, ki so vključene v NSIOS in tistih, ki v NSIOS niso vključene.

Andrej Klemenc, predsednik Sveta FIHO

13.10.2017

Sprememba urnika izobraževanj


Opozorilo: spremenjen je urnik izobraževanj
- za invalidske organizacije je zdaj torek 17.10. od 9 - 12 ure
- za humanitarne organizacije je zdaj sreda 18.10. od 9 - 12 ure

Informativne delavnice bodo potekale v prostorih Emona Efekta v Stegnah 21 c v Ljubljani, II. nadstropje (nadstropje višje od prostorov FIHO).

13.10.2017

FIHO objavlja razpis za sofinanciranje invalidskih in humanitarnih organizacij v letu 2018


V uradnem listu je danes objavljen Javni razpis Fundacije FIHO.
Vse informacije o razpisu so na 'Javni razpis'

10.10.2017

Potrjen finančni načrt FIHO za 2018 ter razpis za sofinanciranje invalidskih in humanitarnih organizacij v letu 2018


Danes je potekala 4. redna seja Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO), na kateri je bil sprejet finančni načrt za leto 2018 in besedilo razpisa za razporeditev sredstev, za direktorja FIHO pa je bil imenovan Gregor Kobal.

Na seji Sveta FIHO je bil za novega direktorja FIHO imenovan Gregor Kobal, ki je bil med letoma 2012 in 2017 predsednik Sveta FIHO, pred tem pa v obdobju 2008 - 2012 član Sveta FIHO. Do pridobitve soglasja Vlade RS k imenovanju, ko mu prične teči 5-letni mandat, bo opravljal funkcijo vršilca dolžnosti direktorja FIHO.

Člani Sveta so po izvedbi imenovanja direktorja imenovali tudi Komisijo za ocenjevanje in pripravo predlogov za sofinanciranje invalidskih organizacij ter Komisijo za pripravo aktov.

Svet fundacije je sprejel finančni načrti FIHO za leto 2018 v višini 18.000.000 EUR, poleg tega pa je obravnaval in tudi sprejel predlog besedila Javnega razpisa za razporeditev sredstev fundacije v letu 2018. Skupna višina razpoložljivih sredstev znaša 17.493.000 EUR, od tega je za sofinanciranje invalidskih organizacij predvideno 11.370.450 EUR, za sofinanciranje humanitarnih organizacij pa 6.122.550 EUR. Javni razpis bo objavljen v Uradnem listu RS v petek, 13. oktobra 2017. Rok za oddajo vlog na razpis je 30 dni po objavi razpisa.

V zvezi z javnim razpisom bo FIHO izvedel tudi informativni delavnici o prijavi na razpis, in sicer bo izobraževanje za humanitarne organizacije potekalo v torek, 17. oktobra 2017 (9.00-12.00) ter za invalidske organizacije v sredo, 18. oktobra. (9.00-12.00). Lokacija informativnih delavnic bo objavljena v petek 13.10.2017 v Uradnem listu RS oziroma na spletni strani FIHO.

2.10.2017

Predvideni termini javnega razpisa


V fundaciji načrtujemo izvedbo 4. seje Sveta FIHO dne 10.10.2017, v okviru katere predvidevamo tudi potrditev finančnega načrta fundacije za leto 2018, posledično pa tudi potrditev besedila javnega razpisa o sofinanciranju invalidskih in humanitarnih organizacij v RS za leto 2018. V kolikor bomo oba dokumenta potrdili, bomo besedilo javnega razpisa o sofinanciranju objavili v petek 13.10.2017.

Izvedbo izobraževanja o prijavi na razpis pa načrtujemo dne 17. in 18.10.2017 v prostorih Pravne fakultete Univerze v Ljubljani.

15.9.2017

Svet FIHO je potrdil oceno o realizaciji finančnega načrta v letu 2017 in Nadzorni odbor za mandatno obdobje 2017 - 2022


Včeraj je v Ljubljani potekala 3. redna seja Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS (FIHO).

Člani Sveta FIHO so obravnavali 13. točk dnevnega reda v okviru redne jesenske seje. Razprava v okviru obravnave Finančnega načrta FIHO za leto 2018 je uskladila možno višino pričakovanih sredstev v skupni višini 18.000.000 EUR, pri čemer so vsi svetniki izrazili zaskrbljenost nad posledicami davka od srečk, ki vpliva predvsem na višino koncesijskih dajatev Loterije Slovenije d.d.. Kljub usklajeni razpravi svetniki niso zbrali predpisane 2/3 večine glasov vseh svetnikov, zaradi česar tudi niso mogli obravnavati predloga besedila razpisa za sofinanciranje invalidskih in humanitarnih organizacij v letu 2018.

Zaradi ugotovljenih nedoslednosti poslovniških določil na junijski konstitutivni seji so potrdili spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu konstitutivne seje Sveta FIHO za mandat 2017-2022 za imenovanje namestnika predsednika in člane stalnih komisij. Po izvedenih volitvah so za namestnika predsednika izvolili Iva Jakovljeviča ter člane Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za sofinanciranje humanitarnih organizacij. Člani Sveta FIHO na predlog Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije k predlogu za njihovo imenovanje niso podali soglasja, zaradi česar bo Svet FIHO na naslednji seji pristopil k imenovanju Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za sofinanciranje invalidskih organizacij ter Komisije za pripravo aktov.

V zaključku so se svetniki seznanili s Poročilom o porabi prenesenih sredstev invalidskih in humanitarnih organizacij v letu 2017, sprejeli sklep o imenovanju Nadzornega odbora FIHO v sestavi mag. Vladimir Pegan, Gregor Kobal in Mitja Čander ter potrdili predlog besedila javnega razpisa za direktorja FIHO, objavljenega v Uradnem listu RS št. 50 dne 15.9.2017. Poleg tega so se začele priprave na obeležitev 20. obletnice delovanja FIHO.

O finančnem načrtu FIHO za leto 2018, predlogu Javnega razpisa za razporeditev sredstev fundacije v letu 2018, izbiri direktorja FIHO za naslednji mandat ter izvolitev dveh stalnih komisij bodo člani Sveta FIHO odločali na prihodnji seji, ki bo predvidoma v torek, 10. oktobra.

1.9.2017

Obvestilo


Obveščamo, da je sklic naslednje seje Sveta FIHO je načrtovan za četrtek 14.9.2017, na kateri bosta med drugim na dnevni red uvrščeni tudi točki dnevnega reda o obravnavi in sprejemu Finančnega načrta FIHO za leto 2018. Finančni načrt je podlaga za objavo Javnega razpisa za razporeditev sredstev FIHO v letu 2018 in predvidevamo, da bo le-ta objavljen v Uradnem listu v petek, dne 15. septembra 2017.

Tako kot vsako leto tudi tokrat načrtujemo po objavi izvedbo informativnih dni o razpisu, ki bodo potekali v sredo 20.9.2017 in četrtek 21.9.2017.

Strokovna služba FIHO

26.6.2017

Novi predsednik Sveta FIHO postal Andrej Klemenc


Danes je potekala konstitutivna seja Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO) v novem, petem mandatnem obdobju (2017 do 2022).

Na prvi seji so svetniki po uvodnih formalnostih izvolili predsednika Sveta FIHO, ki je postal Andrej Klemenc. Nadalje je Svet FIHO imenoval člane stalnih komisij FIHO: Komisijo za pripravo aktov, Komisijo za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam in Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam.

Svetniki so se seznanili še s trenutnim finančnim stanjem Fundacije in z osnovnimi informacijami, ki so nujne za njihovo delo, denimo z načinom dela Sveta FIHO, kako lahko prek spleta dostopajo do gradiv za delo ter predvidenem potekom sej Sveta v tem letu.

Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji ima 23 članov. Državni zbor Republike Slovenije imenuje 20 članov na predlog upravičenih predlagateljev v skladu z določbami drugega odstavka 10. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije: invalidske organizacije predlagajo 10 članov, humanitarne organizacije predlagajo 7 članov, po enega člana predlagajo Rdeči križ Slovenije, Slovenska Karitas in Gorska reševalna zveza Slovenije. Vlada Republike Slovenije imenuje tri člane Sveta FIHO.

Naslednja redna seja Sveta FIHO bo predvidoma v avgustu.

15.6.2017

Zaključna seja Sveta FIHO v tem mandatu


Danes je potekala 28. redna seja Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO). Hkrati je bila to zadnja seja Sveta FIHO v sklicu IV. mandata 2012-2017.

Svet FIHO je obravnaval in sprejel Poročilo o izvedenih nadzorih namenske porabe sredstev v invalidskih in humanitarnih organizacijah v letu 2017 za 2016. Redni nadzori so bili izvedeni v 10 invalidskih ter 25 humanitarnih organizacijah. Izveden je bil tudi 1 izredni nadzor v invalidski organizaciji.

Svetniki FIHO so se seznanili in soglasno potrdili Poročilo invalidskih in humanitarnih organizacij o porabi sredstev FIHO za 2016. Prav tako so se svetniki seznanili s poročilom o delu in poslovanju FIHO za leto 2016 in ga potrdili. Poročilo bo posredovano v Državni Zbor Republike Slovenije in drugim prejemnikom tekom prihodnjega tedna.

Svet FIHO se je seznanil tudi z aktivnostmi in novostmi, ki potekajo ob sprejemanju Zakona o Fundaciji za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS ter Fundaciji za financiranje športnih organizacij v RS.

Svetniki so obravnavali in potrdili še dodatne predloge komisij za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskim in humanitarnim organizacijam.

Konstitutivna seja Sveta FIHO v novi sestavi za V. mandatno obdobje 2017-2022 bo predvidoma 26.6.2017.

18.5.2017

Svet FIHO na 27. redni seji imenoval predstavnika za udeležbo in glasovanje na skupščini Loterije Slovenije d.d.


Danes je potekala 27. redna seja Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO).

Svet FIHO je obravnaval gradivo za XXI. skupščino Loterije Slovenije d.d., ki bo potekala v četrtek, 25. maja. Prav tako je imenoval Iva Jakovljeviča za predstavnike za udeležbo in glasovanje na tej skupščini.

Svetniki so obravnavali in potrdili še predloge komisij za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev humanitarnim in invalidskim organizacijam.

Naslednja redna seja Sveta FIHO bo v juniju.

24.2.2017

Svet FIHO na 26. redni seji o poslovanju fundacije v letu 2016


Danes je potekala 26. redna seja Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO).

Svet FIHO je obravnaval in sprejel zaključni račun FIHO za leto 2016 in sicer poročilo Nadzornega odbora ter računovodsko poročilo za leto 2016. Svetniki so potrdil, da so prihodki v letu 2016 znašali 19.062.837,00 EUR, odhodki pa 19.850.676,00 EUR, kar pomeni, da znaša presežek odhodkov nad prihodki 787.839,00 EUR. Svetniki so ob tem izrazili zaskrbljenost ob negativnem vplivu davka na loterijske srečke, kar so že nakazali v Letnem poročilu za leto 2015. Koncesnine Loterije Slovenije d. d., ki so najpomembnejši vir fundacije, so se namreč znižale kar za 16 %, kar znaša okoli 2.400.000 EUR manj sredstev za invalidske in humanitarne organizacije.

Svetniki so obravnavali in sprejeli program nadzorov v invalidskih in humanitarnih organizacijah v letu 2017 za leto 2016. FIHO načrtuje izvedbo 10 rednih in 1 izredni nadzor v invalidskih in 25 rednih nadzorov v humanitarnih organizacijah.

Svet se je seznanil tudi z informacijami Nadzornega odbora o pritožbah na Sklep FIHO 2017 o (so)financiranju invalidskih in humanitarnih organizacij. Nadzorni odbor je ugotovil, da so bile vse pritožbe neutemeljene.

Svetniki so potrdili še dodatne predloge komisij za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskim in humanitarnim organizacijam in se seznanili z informacijo o poteku priprave zakona o delovanju obeh fundacij (FIHO in Fundacije za šport).

Naslednja seja Sveta FIHO bo predvidoma konec aprila 2017.

28.1.2017

Poročanje za leto 2016


Skladno z akti fundacije FIHO morajo organizacije, ki so pridobile sredstva za delovanje v letu 2016 pripraviti poročilo o njihovi porabi. Rok za izdelavo poročila je 28.2.2017. Organizacije bodo poročale preko spletnega programa "FIHO Razpisi", ki bo hkrati tudi edini možen način poročanja. Spletna aplikacija ponuja organizacijam veliko vnaprej vpisanih podatkov o razporejenih sredstvih FIHO za leto 2016. Odgovorne osebe se bodo v spletni program prijavile s svojimi podatki. Poročilo bo na voljo v petek 27.1.2017 in ga bo potrebno zaključiti do 28.2.2017. Tudi za leto 2016 je poročanje razdeljeno v dva obrazca. Prvi je standardno poročilo o porabi sredstev, razporejenih na podlagi sklepa k osnovni pogodbi o so/financiranju v letu 2016. V drugem obrazcu bo omogočeno poročanje o porabi morebitno dodeljenih rezervnih sredstvih.

Zaključeno poročilo je potrebno izpisati in podpisano s strani odgovorne osebe ter ožigosano poslati na naslov FIHO zadnji rok za oddajo na pošto je 28.2.2017

V pomoč pri pripravi poročil bo na spletni strani objavljeno podrobno navodilo za izpolnjevanje, prav tako bodo na znanih številkah FIHO dosegljivi strokovni sodelavci, ki bodo, tako kot doslej, na voljo za dodatna pojasnila

15.12.2016

Svet FIHO na 25. redni seji o razporeditvi sredstev za leto 2017


Danes je potekala 25. redna seja Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (FIHO). Svet FIHO je obravnaval in sprejel Sklep o razporeditvi sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam v letu 2017.

Za sredstva v letu 2017 je zaprosilo 27 invalidskih in 95 humanitarnih organizacij, kar je 9 organizacij več kot lani. Merila in kriterije za sofinanciranje je izpolnjevalo 26 invalidskih ter 83 humanitarnih organizacij. V primeru realizacije finančnega načrta FIHO za 2017, to je prihodkov načrtovanih koncesijskih dajatev za trajno prirejanje klasičnih iger na srečo Loterije Slovenije d. d., ocene koncesijskih dajatev Športne loterije d. d. in drugih prirediteljev iger na srečo, bodo invalidske organizacije predvidoma prejele sredstva v višini 11.349.000,00 EUR, humanitarne organizacije pa v višini 6.111.000,00 EUR.

Svet FIHO je prav tako obravnaval in sprejel finančni načrt porabe sredstev za delovanje FIHO v letu 2017 v višini 538.200 EUR.

Svetniki so potrdili še dodatne predloge komisij za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam.

Na seji so bili svetniki seznanjeni še o predlogu besedila zakona o FIHO in Fundaciji za šport.

Naslednja redna seja Sveta FIHO bo potekala predvidoma februarja 2017.

21.9.2016

FIHO objavlja razpis za sofinanciranje invalidskih in humanitarnih organizacij v letu 2017


Danes je potekala 24. redna seja Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO). Fundacija je pripravila razpis za sofinanciranje invalidskih in humanitarnih organizacij v letu 2017. Svet FIHO je besedilo razpisa na seji potrdil in bo tako objavljeno na spletni strani fundacije ter v Uradnem listu RS, v petek, 23. 9. 2016.

Kot vsako leto FIHO tudi letos organizira informativne dneve, kamor vljudno vabi vse invalidske in humanitarne organizacije, ki se nameravajo prijaviti na razpis. Izobraževanja bodo potekala v sredo, 28. 9. (humanitarne organizacije) in v četrtek, 29. 9. (invalidske organizacije), oba dneva od 9.30 do predvidoma 12.30 ure. Srečanja bodo potekala v Modri predavalnici na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (Poljanski nasip 2, Ljubljana).

Svet FIHO se je seznanil in sprejel Poročilo o izvedenih nadzorih v invalidskih in humanitarnih organizacijah v letu 2016 za leto 2015. Redni nadzori so potekali v devetih invalidskih in 33 humanitarnih organizacijah. Svet FIHO se je seznanil, da so se ugotovljene manjše kršitve do današnje seje sveta že odpravljene.

Svetniki FIHO so se seznanili z oceno realizacije Finančnega načrta fundacije v letu 2016. Svet ugotavlja, da je obdobju od januarja do avgusta 2016 priliv koncesijskih dajatev Loterije Slovenije d.d. bistveno nižji kot v Finančnem načrtu. Razlog za to je nižji promet Loterije v tem obdobju kot posledica večkratnega izplačila glavnih dobitkov v igrah Loto in Euro jackpot, predvsem pa zaradi vpliva 10-odstotnega davka od srečk.

Svet FIHO je obravnaval in potrdil še predlog Finančnega načrta fundacije za leto 2017, ki je tudi zaradi zgoraj navedenih razlogov za 5 odstotkov nižji kot v letu 2016, in Poročilo o porabi prenešenih sredstev invalidskih in humanitarnih organizacij v letu 2016. Svetniki so se seznanili tudi z aktivnostmi komisije za prenovo in revizijo aplikacije Razpisi FIHO, s potekom revizije Računskega sodišča RS za leti 2014 in 2015, potrdili pa so še dodatne predloge komisij za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev humanitarnim in invalidskim organizacijam.

Naslednja redna seja Sveta FIHO bo potekala predvidoma decembra 2016.

19.5.2016

Svet FIHO na 23. redni seji predlagal kandidate za nadzorni svet Loterije Slovenije d.d.


Danes je potekala 23. redna seja Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO).

Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij je 40-odstotni lastnik Loterije Slovenija d. d. Pred skupščino delničarjev so tako na seji Sveta FIHO potekale predstavitve kandidatov za člane nadzornega sveta Loterije Slovenije d.d. Po obravnavi kandidatur je Svet FIHO za člane nadzornega sveta Loterije Slovenije d.d. predlagal Borisa Šuštaršiča kot predstavnika invalidskih in Alojza Rudolfa kot predstavnika humanitarnih organizacij. Prav tako so svetniki imenovali Gregorja Kobala kot predstavnika Sveta FIHO za zastopanje Fundacije na skupščini delničarjev Loterije Slovenije d.d.

Svet FIHO je obravnaval še poročila invalidskih in humanitarnih organizacij o porabi sredstev v letu 2015 ter Poročilo o delu in poslovanju FIHO za leto 2015, ki bo v najkrajšem možnem času poslano v Državni zbor Republike Slovenije.

Svetniki so se seznanili o aktivnostih delovne skupine za pripravo zakona o ureditvi delovanja FIHO in Fundacije za šport. Potrdili pa so še dodatne predloge komisij za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev humanitarnim in invalidskim organizacijam

Naslednja redna seja Sveta FIHO bo potekala predvidoma septembra 2016.

29.2.2016

Svet FIHO na 22. redni seji o poslovanju fundacije v letu 2015


Danes je potekala 22. redna seja Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO).

Svet FIHO je obravnaval in sprejel zaključni račun FIHO za leto 2015 in sicer računovodsko poročilo za leto 2015 ter poročilo Nadzornega odbora. Svet FIHO je potrdil, da so prihodki v letu 2015 znašali 20.548.004,00 EUR, odhodki pa 21.147.545,00 EUR, kar pomeni, da znaša presežek odhodkov nad prihodki 599.541,00 EUR. Razlog za ponoven primanjkljaj v poslovanju fundacije so nižji prilivi iz naslova koncesnin od iger na srečo glede napovedi prilivov v zadnjem četrtletju 2015 ter celoletnih nižjih prilivov koncesnin Loterije Slovenije, ki so posledica davka po Zakonu o davku od srečk, saj se je znižala osnova za obračun koncesijskih dajatev.

Svet se je seznanil z možnimi predlogi sprememb in dopolnitev davčne zakonodaje na področju obdavčitev srečk in dobitkov ter pooblastil direktorja FIHO, da prične s pripravami za pričetek aktivnosti za spremembo navedenih zakonov. Zakon o davku od srečk je bil namreč jeseni 2013 predstavljen in uveden z namenom konsolidacije javnih financ zaradi zaostrenih ekonomskih razmer. Posledica tega zakona so bile nižje koncesnine za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij ter posledično krčenje socialnih programov in storitev za invalide, njihove družinske člane, prav tako pa uporabnike neposredne oz. posredne pomoči humanitarnih organizacij.

Svetniki so obravnavali in sprejeli program nadzorov v invalidskih in humanitarnih organizacijah v letu za 2016, predmet nadzora pa bo pregled namenske porabe dodeljenih sredstev FIHO v letu 2015. FIHO načrtuje izvedbo 9 rednih nadzorov v invalidskih in 31 rednih nadzorov v humanitarnih organizacijah.

Svet se je seznanil o delu medresorske skupine za pripravo zakona o ureditvi delovanja FIHO in Fundacije za šport. Svetniki pa so potrdili še dodatne predloge komisij za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev humanitarnim in invalidskim organizacijam ter se seznanili z informacijami Nadzornega odbora o pritožbah na Sklep FIHO o razporeditvi sredstev za leto 2016.
Naslednja 23. seja Sveta FIHO bo predvidoma maja 2016.

19.5.2016

Svet FIHO na 23. redni seji predlagal kandidate za nadzorni svet Loterije Slovenije d.d.


Danes je potekala 23. redna seja Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO).

Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij je 40-odstotni lastnik Loterije Slovenija d. d. Pred skupščino delničarjev so tako na seji Sveta FIHO potekale predstavitve kandidatov za člane nadzornega sveta Loterije Slovenije d.d. Po obravnavi kandidatur je Svet FIHO za člane nadzornega sveta Loterije Slovenije d.d. predlagal Borisa Šuštaršiča kot predstavnika invalidskih in Alojza Rudolfa kot predstavnika humanitarnih organizacij. Prav tako so svetniki imenovali Gregorja Kobala kot predstavnika Sveta FIHO za zastopanje Fundacije na skupščini delničarjev Loterije Slovenije d.d.

Svet FIHO je obravnaval še poročila invalidskih in humanitarnih organizacij o porabi sredstev v letu 2015 ter Poročilo o delu in poslovanju FIHO za leto 2015, ki bo v najkrajšem možnem času poslano v Državni zbor Republike Slovenije.

Svetniki so se seznanili o aktivnostih delovne skupine za pripravo zakona o ureditvi delovanja FIHO in Fundacije za šport. Potrdili pa so še dodatne predloge komisij za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev humanitarnim in invalidskim organizacijam

Naslednja redna seja Sveta FIHO bo potekala predvidoma septembra 2016.

29.1.2016

Poročanje za leto 2015


Skladno z akti fundacije FIHO morajo organizacije, ki so pridobile sredstva za delovanje v letu 2015 pripraviti poročilo o njihovi porabi. Rok za izdelavo poročila je 29.2.2016. Organizacije bodo poročale preko spletnega programa "FIHO Razpisi", ki bo hkrati tudi edini možen način poročanja. Spletna aplikacija ponuja organizacijam veliko vnaprej vpisanih podatkov o razporejenih sredstvih FIHO za leto 2015. Odgovorne osebe se bodo v spletni program prijavile s svojimi podatki. Poročilo bo na voljo v petek 29.1.2016 in ga bo potrebno zaključiti do 29.2.2016. Tudi za leto 2015 je poročanje razdeljeno v dva obrazca. Prvi je standardno poročilo o porabi sredstev, razporejenih na podlagi sklepa in aneksa k osnovni pogodbi o so/financiranju v letu 2015. V drugem obrazcu bo omogočeno poročanje o porabi morebitno dodeljenih rezervnih sredstvih.

Zaključeno poročilo je potrebno izpisati in podpisano s strani odgovorne osebe ter ožigosano poslati na naslov FIHO – zadnji rok za oddajo na pošto je 29.2.2016

V pomoč pri pripravi poročil bo na spletni strani objavljeno podrobno navodilo za izpolnjevanje, prav tako bodo na znanih številkah FIHO dosegljivi strokovni sodelavci, ki bodo, tako kot doslej, na voljo za dodatna pojasnila.

Arhiv novic 2008-2015

©FIHO - Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v republiki Sloveniji