FIHO
Stegne 21c
1000 Ljubljana

Tel.: +386(01) 500 77 00
Fax: +386(01) 500 77 10

E-mail: info@fiho.si

 domov 


 

Sestava - organi FIHO

Svet FIHO - 2. mandat 2003 - 2007Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji ima 27 članov. Dva člana sta predstavnika Vlade RS in ju imenuje Vlada RS. 25 članov je predstavnikov uporabnikov in jih imenuje na predlog uporabnikov Državni zbor RS.

V Svet fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij so za dobo petih let imenovani naslednji predstavniki uporabnikov:

1. Janko Predan - na predlog Rdečega križa Slovenije
2. Imre JEREBIC - na predlog Slovenskega Karitasa
3. Drago KUPNIK - na predlog Gorske reševalne službe


Na predlog invalidskih organizacij:

4. Nevenka AHČAN - Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije
5. Franc DONKO - Zveza društev civilnih invalidov vojn Slovenije
6. Midhet HUSKIČ - Društvo študentov invalidov Slovenije
7. Ivo JAKOVLJEVIČ - Društvo distrofikov Slovenije
8. Janja KATARINČIČ - Združenje invalidov- Forum Slovenije-ZIFS
9. Franc KAUČIČ - Zveza invalidskih društev ILCO Slovenije
10. Miran KRAJNC - Zveza delovnih invalidov Slovenije
11. Klaudija POROPAT- YHD Društvo za teorijo in kulturo hendikepa
12. Jože OKOREN - Zveza za šport invalidov Slovenije
13. Ivan PERŠAK - Zveza paraplegikov Slovenije
14. mag. Aljoša REDŽEPOVIČ - Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije
15. Slavko RIBAŠ - Društvo laringektomiranih Slovenije
16. Ivan ROBNIK - Sonček- Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije
17. dr. Alenka ŠELIH - Zveza Sožitje- Zveza društev za pomoč duševno prizadetim Slovenije

Na predlog organizacij za samopomoč ljudi s posebnimi življenjskimi potrebami in drugih dobrodelnih organizacij:

18. Jože ARZENŠEK - Društvo psoriatikov Slovenije
19. Dragica BAC - Društvo SOS telefon za ženske in otroke- žrtve nasilja
20. mag. Geza FILO - Evangeličanska humanitarna organizacija-EHO podpornica
21. Tatjana FINK - Slovensko društvo HOSPIC
22. Bogdan DOBNIK - Ozara Slovenije- Nacionalno združenje za kakovost življenja
23. Nace KOVAČ - Slovensko združenje za duševno zdravje ŠENT
24. Janko KUŠAR - Zveza društev diabetikov Slovenije-SLODA
25. dr. Mateja KOŽUH NOVAK - Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva

V Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji se z 18.4.2006 kot predstavnika Vlade Republike Slovenije imenujeta:

26. mag. Majda PUČNIK RUDL in
27. mag. Cveto URŠIČ - generalni direktor Direktorata za invalide na MDDSZ.

©FIHO - Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v republiki Sloveniji