FIHO
Stegne 21c
1000 Ljubljana

Tel.: +386(01) 500 77 00
E-mail: info@fiho.si
Poslovni čas:
ponedeljek-petek: 7.00-15.00

 domov 


 

Sestava - organi FIHO

Svet FIHO - 3. mandat 2008 - 2013


Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji ima 30 članov. Dva člana imenuje Vlada Republike Slovenije, 28 članov imenuje Državni zbor Republike Slovenije na predlog v drugem odstavku 10. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije navedenih predlagateljev. V Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Slovenije se za dobo petih let imenujejo:

Na predlog Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije iz vrst reprezentativnih invalidskih organizacij, ki so vpisane v register ministrstva, pristojnega za invalidsko varstvo:

1. Mateja DE REYA - Združenje mulitple skleroze Slovenije
2. Franc DONKO - Zveza društev civilnih invalidov vojn Slovenije
3. Petra ZAJC - Društvo revmatikov Slovenije
4. Midhet HUSKIČ - Društvo študentov invalidov Slovenije
5. Dane KASTELIC - Zveza paraplegikov Slovenije
6. Franc KAUČIČ - Zveza invalidskih društev ILCO Slovenije
7. Ivan KOŠ AK - Društvo laringektomiranih Slovenije
8. Miran KRAJNC - Zveza delovnih invalidov Slovenije
9. Jože OKOREN - Zveza za šport invalidov Slovenije - Paraolimpijski komite
10. mag. Vladimir PEGAN - Zveza društev vojnih invalidov Slovenije
11. Drago ŠAJN - Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije
12. Boris ŠUŠTARŠ IČ - Društvo distrofikov Slovenije
13. mag. Veronika TRDAN - Društvo Vita za pomoč po nezgodni poškodbi glave
14. dr. Katja VADNAL - Zveza Sožitje - zveza društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Slovenije
15. Alojz VOLC - Društvo paralitikov Slovenije - PARAS
16. Matjaž JUHART - Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije


Na predlog Rdečega križa Slovenije:
17. Franc KOŠIR

Na predlog Slovenske Karitas:
18. Peter TOMAŽIČ

Na predlog Gorske reševalne zveze Slovenije:
19. Dušan POLAJNAR

Na predlog humanitarnih organizacij, ki so vpisane v razvid humanitarnih organizacij:
20.
21. Srečko BRUMEN
22. mag. Nataša DERNOVŠČEK HAFNER
23. Franc DOLENC
24. mag. Geza FILO
25. mag. Tone KLADNIK
26. Gregor KOBAL
27. mag. Nace KOVAČ
28. dr. Borut ŠTABUC


V Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Slovenije se z 17.4.2008 kot predstavnika Vlade Republike Slovenije imenujeta:
29. mag. Cveto URŠIČ
30. dr. Luj ŠPROHAR

©FIHO - Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v republiki Sloveniji